fbpx
skip to Main Content

Varaordfører på villspor!

POLITIKK:

La oss da minne om at det var posisjonen bestående av H, Krf, V og to uavhengige som stod last og brast sammen i det økonomiske opplegg for 2014 som ble vedtatt med én stemmes overvekt i desember 2013.

På grunn av de dystre økonomiske utsikter (forventet over 50 mill. i ubalanse) måtte skolestrukturen endres på samtidig som eiendomsskatten ble øket med 1 promille. Sistnevnte utgjorde et pluss på inntektssiden med 14 millioner kroner i friske penger. Selvsagt ikke populært noen av delene, men altså en nødvendig kur for å komme i økonomisk balanse i kommuneøkonomien.

Siden vet vi jo at skolestrukturen kun ble endret ved at Løddesølelevene ble overflyttet Rykene skole og at Nesheim skole (ved nytt vedtak i 2014) ble vedtatt å bestå. Dermed måtte vi finne ekstra midler til dette ift rådmannens forslag.

Anders Kylland fremmer så den påstand at å øke eiendomsskatten ikke virket. Neivel – men kan han da forklare hva de ekstra 14 millioner kronene ble benyttet til annet enn å delvis dekke et underskudd?

Fra regnskapet for 2014 som snart blir offentliggjort i ferdig form vet vi at underskuddet for Arendal kommune blir på 55,9 millioner kroner. Vi vet at vi har klart å levere driften av kommunen i balanse for de operative enheter – skole, omsorg, helse, teknisk og administrasjon. At skatteinntektene over hele landet har sviktet for kommunene og med ti millioner kroner for Arendal, er ikke noe vi som lokalpolitikere kan lastes for. Det som er særpreget for underskuddet i 2014 er hvordan Arendal kommunes Pensjonskasses (AKP) aktuars beregninger av premieavvik har endret seg.

Det pussige er derfor at det faktisk er Anders Kylland som er AKP’s styreleder gjennom de siste tre årene. Han bør jo derigjennom ha førstehånds informasjon om slike forhold og er derfor den aller nærmeste til å gi både administrasjon og øvrige politikere i Arendal kommune tidsriktig informasjon om store avvik som påvirker kommunens økonomi. Slik informasjon kan vi ikke se å ha fått fra ham. Det kan vel ikke være slik at et premieavvik på 50 millioner kroner plutselig dukker opp fra det store intet i pensjonskassa og ødelegger kommunens regnskap over natta? Her trengs gode forklaringer fra Anders Kylland og ikke ansvarsfraskrivelser slik han gir uttrykk for i innlegget i Agderposten.

Dersom Frp’s budsjettforslag for 2014 skulle ha vært vedtatt ville underskuddet på regnskap 2014 vært nærmere 70 mill. istedenfor 50 mill.!

Siden vår posisjon nå mangler 1 representant for å kunne kalle seg en «posisjon», så er vi i den situasjon at det er samtlige representanter i Arendal Bystyre som må føre en felles ansvarlig økonomisk politikk de siste månedene før kommunevalget 2015! Også Anders Kylland – varaordfører fra Frp.

Einar Halvorsen Høyre

Tormod Vågsnes Kristelig folkeparti

Pål Koren Pedersen Venstre

Odd Longum Uavhengige

Back To Top