fbpx
skip to Main Content
FYLLEKJØRTE: En 66-åring kjørte ned naboens levegg, i fylla på Hove camping. Illustrasjonsbilde/Arkivfoto

Brev til bystyret: Kjære valgte ombud i Arendal bystyre!

Hovesaken.

Siden «bomba smalt» 16. oktober 2018, har mange ytret seg og hatt en mening vedrørende Hove og bruken av friområdet og campingen.

Som dere kjenner til så ble det spontant opprettet en interessegruppe og facebookgruppe, Bevar Hoveodden.

Det har vært sagt og skrevet mangt om intensjonen med denne gruppen og hensikten med aksjonen.

Vedrørende fb-gruppen Bevar Hoveodden så ble det stor pågang om å bli med. Det er reist en del kritikk fra personer som mener de ble lagt til i gruppen av venner uten at de var blitt spurt. Da vi (administratorene) ble klar over det ba vi alle som ikke ønsket å være med forlate gruppen, og vi beklaget og tok grep slik at hver enkelt måtte rette henvendelse selv. Det var veldig få som forlot gruppa, men det ble desto større pågang om å bli med, og i skrivende stund så er der 4564 medlemmer.

Alt som har vært skrevet og sagt har dreid seg om Hove camping og friområdets fremtid, og mange har hatt ganske sterke meninger og beskrivelser av campingområdet. Alle sider er like viktige, og det som er blitt belyst er høyst relevant. Campinggjestene er også medlemmer av Bevar Hoveodden, og vi har jobbet skulder ved skulder hele tiden for felles interesser. Hvordan vi som er og har vært faste gjester på Hove Camping i mange år, fra noen mnd. til 45 år, opplever denne prosessen og behandlingen fra daglig leder og styret i HDU har kommet litt i skyggen av alt det andre.

Som dere vel er kjent med så har det vært drevet camping på Hove i nærmere 60 år. Policyen har hele tiden vært at «du er velkommen, og har vi plass så skal du få det, og vi ønsker du blir lenge», samme budskapet har også HDU formidlet frem til 16.okt.2018. Jeg er blitt bedt om på vegne av alle faste gjester å formidle noe av det som har vært vår «hverdag» på campingen frem til september 2018. Hove camping er et unikt, familievennlig og trivelig sted å være for gjester fra både inn- og utland. De aller fleste har en relasjon til stedet enten familiært eller på andre måter. Eksempel: Foreldre/besteforeldre fra Grimstad, Arendal Tvedestrand, Drammen, Gudbrandsdalen, Tyskland, Nederland for å nevne noen, har vært og er på Hove camping for på en enkel og hyggelig måte å holde kontakt med barn, familie og venner som bor i nærområdet i sommer måneder og ferietid.

Det er kommet mye kritikk fra forskjellige hold om hvordan Hove Camping fremstår pr nå. Denne kritikken er de fleste gjester på Hove Camping helt enig i, vi samlet oss før 2018 sesongen fordi vi mente at tilbudet og standarden på plassen på ingen måte sto i stil til prisen, som igjen var blitt økt fra 2017 sesongen. (Fra 2008 har prisøkningen vært mer enn 100 %) Det var i denne forbindelse jeg ble valgt til talsmann for gruppen «faste gjester».  Jeg innledet da en skriftlig dialog med daglig leder i HDU Terje Stalleland, hvor jeg fremførte vår motstand mot nok en prisøkning uten at de på noen som helst måte holdt Hove Camping ordentlig vedlike, langt mindre oppgraderte slik de gjennom flere år hadde lovet. Denne kritikken som vi mener var på et absolutt saklig nivå ble tilslutt møtt med beskjed fra Terje Stalleland sitat: «at hvis vi ikke var fornøyde, kunne vi bare reise». Stalleland begrunnet prisøkning med at de måtte ligge på samme pris som ellers i markedet, henviste til nærliggende campingplasser med mye høyere standard enn Hove Camping. Hvis det er ønskelig kan alle dokumenter i denne dialogen selvsagt oversendes. Men det er viktig for oss å si at det ikke er vår skyld at Hove Camping fremstår som lurvete slik det er nå. Vi har bare forholdt oss til pålegg og skriv fra de som til en hver tid har stått for driften av Hove Camping.

Det er også kommet kritikk fra flere hold om at de faste gjestene båndlegger plassen så ikke andre får slippe til. Denne kritikken føler vi som svært urettferdig og ikke minst stilet til feil adressat. Det har i alle år vært en naturlig gjennomtrekk av campere som har kommet og gått. De senere årene har det blitt utvidet med flere drop-inn plasser for bobiler, campingvogner og telt. Minner også om alle campinghyttene som blir leid ut på døgnbasis gjennom hele sesongen.

Som valgt talsmann for camperne så har jeg fått mange henvendelser fra fortvilte personer, som sier de har fått drømmen om en god ferietid knust. Så sent som i 2018 ble det tatt inn nye med lovnad om fast plass, og uten å ha fått den informasjonen vi fikk før sesongen startet. Vedkommende investerte over kr. 300.000, pluss platting uten at det ble sagt et ord fra HDU, for så få måneder etter få oppsigelse. Det har vært svært belastende for oss når vi fra flere hold blir beskyldt for å ha privatisert campen slik den er i dag. Det er også belastende å bli beskyldt for å stenge allmennheten ute ved at det står et gjerde langs veien, som nå er stengt for trafikk. Gjerdet ble i sin tid satt opp for å bedre sikkerheten langs veien inn til campingplassen.

I markedsføringen av det nye konseptet Canvas Hove er det valgt ut noen glamorøse ord og vendinger som:« å åpne opp, bedre tilgjengelighet for allmennheten, mindre fotavtrykk » osv. Disse ord og vendinger blir flittig brukt mot dagens virkelighet på campen, som blir påstått lukket og privatisert. Dette er direkte feil. Det som skjer når Canvas Hove overtar er vel snarere det motsatte av å åpne opp for allmennheten, det er i dag ikke et menneske som bor på plassen mellom september og april, nå blir det helårsdrift og folk som bor på plassen hele året. Det skal bygges 100 privateide hytter, i tillegg skal det bygges hytter og telt som skal benyttes til helårs hotelldrift, dette vil på ingen måte båndlegge plassen mindre enn dagens 140 vogner.

Fra morgenen 16. oktober 2018 har vi levd under et umenneskelig press da vi uten forvarsel fikk oppsigelse av plassene etter at sesongen var over, og alt var pakket ned, vognene var klargjort for vinteren, og alle hadde reist hver til sitt. Vann og strøm var heller ikke tilgjengelig da. Å få den beskjeden uten noen forvarsel var en vond opplevelse, og for flere så fikk psyken en knekk, med tanke på den hjelpeløsheten som hver og en følte der og da, og mange føler på enda. Alle hadde hatt en god sommer med venner og familie, pakket ned for vinteren, reist heim, og for mange veldig langt, for så å glede seg til en ny fin sommer, og når alle er vel hjemme kommer oppsigelsen på en umenneskelig og kynisk måte fra HDU.

Begrunnelsen fra HDU kjenner dere alle til, og trenger ingen omtale.

Jeg har fått mange henvendelser fra fortvilte personer, som sier de har fått drømmen om en god ferietid knust.  Eks: Eldre, bor i blokk, liten sosial omgang, ferien på Hove, er en vitamininnsprøytning med venner rund seg hele tiden. Barnefamilier stortrives på Hove. Økonomiske situasjoner som tilsier en mulighet for ferie var til stede ved å være på Hove osv. Selv om kontrakten som de fleste har, inneholder datoer og gjensidige 1 måneds oppsigelse, så er denne måten oppsigelsen er gjennomført på så barbarisk og tilkjennegir så stor grad av kynisme at jeg blir målløs. Med den store geografiske spredningen av familier så er tidspunkt som er satt (31. mars) for å være vekk fra campen for de fleste helt umenneskelig tidspunkt. Reisevei, jobb og avhengig av hjelp, tilsier at det blir vanskelig.

Må også nevne at i forkant av utsendelsen av oppsigelse hadde Stalleland vært i kontakt med leder for campingplassene på Sørlandet (Camping Sørlandet) og fått oversendt en oversikt på andre campingplasser, som vi fikk som vedlegg, for riktig å forsure det hele. Vi kunne jo bare flytte til en av de plassene og begynne med å få en ny sosial omgangskrets. Ved henvendelse til flere plasser så var det ikke plass og de hadde restriksjoner på størrelse og bruk. Etter at oppsigelsen var sendt ut fikk vi en mail fra daglig leder Terje Stalleland, der han tilbyr mellomlagring i Hove leir. For de fleste pga. lange avstander så må de leie hjelp for nedrig og en mellomlagring ville påført enda større flytteutgifter. Utsagn fra Stalleland om forståelse, være behjelpelig osv. oppfatter vi som en hån overfor oss.

Fra HDU og daglig leder Terje Stalleland så er det sagt at vi har fått informasjon om en pågående prosess vedrørende utviklingen av campingen. Vi har foran hver sesong de siste åra fått info om at de jobber med oppgradering av campingplassen. Disse signalene har vi sett på som gode for det vi har registrert er en nedprioritering av investeringer, og at campen har forfalt for hvert år. Vi har også måttet være med på dugnad hver vår for å rydde etter vinterens herjinger. Etter at oppsigelsen ble kjent og etter at det ble redegjort fra Roy Vindvik om hvor lenge en reguleringsprosess ville ta, sendte jeg et brev på vegne av camperne den 7. des. 2018 til daglig leder Terje Stalleland om muligheten for å få bli ut 2019 sesongen frem til 15. september. Dette for å kunne få bedre mulighet til å forberede både flytting og salg.

Det er jo ikke marked for salg av campingvogner til en fornuftig pris utenom sesong. Vi fikk svar at vi kunne bli ut april, men da måtte hver og en skrive kontrakt med HDU om å være borte til 1.mai, hvis ikke så kom vognene til å bli fjernet på vår bekostning. Imøtekommende??

Slik situasjonen er for de fleste med lang reise og andre hensyn så blir det vanskelig å etterkomme pålegget fra HDU. Vi har registrert at det har vært signalisert fra noen politikere om mulighet for å bli ut 2019 sesongen i påvente av reguleringsprosessens utfall. Hvis dette kunne latt seg gjøre så hadde det vært ett lite pusterom og mulighet til å forberede en avvikling i en årstid som tilsier at det er lettere å få solgt til minst mulig tap av både vogn, telt og annet inventar.  For de aller fleste og spesielt for de som har investert i nytt de senere åra, blir tapet stort, anslagsvis fra 30-40.000,- til over 100.000,- og noen må gi avkall på drømmen om fortsatt å ha et ferietilbud. Opp i alt tallmateriale som blir slengt ut i forskjellige sammenhenger og påstander om liten eller ingen inntjening på campen fra HDU og andre, vil jeg minne om at bruttoinntekt på campen for 2018 var på godt og vel 5 millioner, og ikke minst alt turistene tilfører næringslivet i form av økt omsetning og inntekter.

Har med dette prøvd på en kortfattet måte å få frem budskapet om hvordan vi som har vært en trofast «melkeku» for HDU føler denne situasjonen, selv om det ble noen sider å lese.

Håper dere vil ta med vår beskrivelse om hvordan vi har det opp i alt som blir produsert både skriftlig og muntlig for og mot Hoveodden og campen, når dere skal avholde ekstraordinær generalforsamling og forhåpentligvis ta en fornuftig avgjørelse til beste for innbyggerne i Arendal og omegn. Husk slagordene for Arendal: «Varm og inkluderende, alle innenfor ingen utenfor» og Hove leirsenters motto:« Hove, et sted for alle»

Haslestad 1.mars 2019

Mvh for alle berørte familier
Anders Haslestad

Back To Top