Annonse:

Boplikt

Arendal kommune er en attraktiv kommune å bosette seg i. Dette vet vi som bor her, og det er også slått fast av Telemarksforskning. De har påvist at Arendal har hatt en høyere netto-tilflytting på 2000-tallet enn det en skulle forvente ut fra utviklingen i antall arbeidsplasser, noe som er et tegn på at høy «bostedsattraktivitet».

En høy bostedsattraktivitet kan skyldes både relativt lave boligpriser, godt klima og andre faktorer som boligkjøperne ser på som viktige. Men om det er attraktivt å bo her, så vil de mange av de samme årsakene gjøre det attraktivt å feriere her. Og det er bra, vi vil gjerne at det kommer flere turister!

Einar Krafft Myhren, Sosialistisk Venstreparti. Arkivfoto

Men la oss se litt på boligprisene og boligpolitikken vår. Lave boligpriser gjør at familier kan flytte fra pressområdene rundt de store byene og komme til Arendal. Her kan de kjøpe en romslig bolig, gjerne med hage, for det de kan selge en trang leilighet for der de flytter fra. Mange av dem vil gjerne bosette seg i nærheten av sjøen, og det samme gjelder selvsagt mange som bor i området allerede. Da er det et godt virkemiddel for Arendal som samfunn at prisene på disse boligene holdes på et rimelig nivå.

Det er mange ting som påvirker boligprisene, og det mest åpenbare er forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Øker etterspørselen vil prisene gå opp, og hvis den øker fordi folk med sterkere økonomi kommer til vil dette forsterke seg. Noe kan påvirkes ved politiske vedtak. Hvor mange boliger man tillater å bygge vil være et element. Et annet er boplikt, som jeg vil se nærmere på her.

Undersøkelser fra Universitetet i Agder viser at prisnivået for boliger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen i Arendal har steget med 10% som følge av at boplikten ble opphevet. Årsakene kan man spekulere i. Det er nærliggende å tro at kjøpere med sterk økonomi, som ønsker å bruke en tidigere bolig som fritidsbolig, er med på å presse prisene opp. Dette vet vi at skjer i enkelttilfeller, men noen annen forklaring på prisøkningen – som UiA har vist skyldes opphevelsen av boplikten – er ikke god å finne.

Fra debatten før opphevelsen husker vi at motstanderne av boplikt argumenterte med at dette ikke ville påvirke prisene. Enkelte eiendomsmeglere gikk hardt ut og støttet dette. Samtidig så vi at det første de gjorde da opphevelsen var et faktum var å opplyse om dette inn i sine salgsannonser. Noen vil kanskje mene at dette var ren folkeopplysning fra deres side, selv om den led av noen mangler – som at man må søke om bruksendring til fritidsbolig for at det skal være lovlig. Men mer nærliggende er det å tenke at de mente dette ville påvirke prisen. Eiendomsmeglere kan mye om boligpriser, og de fikk rett i det de – ikke – sa.

Fra motstanderne av boplikt ble det også framholdt at man ønsket «bolyst» i stedet for boplikt. Det er høyst diskutabelt hvor gyldig dette argumentet er, all den tid boligen sannsynligvis ville blitt solgt til noen som hadde lyst til å bo der om prisen var lavere. Jeg minner om at også nye leiligheter innenfor 100-metersbeltet har blitt solgt til kjøpere som bruker dem som fritidsboliger. Et annet element er hvordan dette påvirker bomiljøet i området. Når flere boliger står tomme mesteparten av året blir bomiljøet påvirket negativt, og særlig for barnefamilier blir det mindre attraktivt å bli boende. Mange motstandere av boplikt er samtidig bekymret for at vi tiltrekker oss for få barnefamilier. Vel – her er et tiltak som helt klart vil ha betydning. Det er for øvrig også klart at barnetallene har gått ned etter at boplikten ble opphevet. Sammenhengen er det ikke forsket på såvidt jeg vet, men boplikt ville uansett virket i riktig retning.

SV i Arendal vil innføre boplikten igjen. Vi mener det vil påvirke samfunnet i riktig retning ved at vi får flere barnefamilier, lavere boligpriser og tryggere nærmiljø. Vi håper du vil støtte oss!

 

Einar Krafft Myhren
Arendal SV