fbpx
skip to Main Content

Bøndenene er en viktig ressurs for Arendal!

Landbruket er Norges største fastlandsnæring, og er en meget viktig ressurs som vi i Arendal KrF har sterkt fokus på. Pga blant annet klimaendringer og stadig mer ekstremvær er det  viktigere enn noen gang å stimulere og legge til rette for et fremtidsrettet landbruk i kommunen vår, for å kunne være mest mulig selvforsynt med mat.

Derfor er det for KrF viktig å ta vare på matjorda i kommunen. Vi har de siste fire årene i kommuneplanutvalget og bystyret vært svært restriktive med å si ja til prosjekter som forringer dyrket mark. Dyrket mark skal være hellig, og samfunnsnytten skal være stor dersom noen skal få lov til å bygge ned dyrket mark. Arendal KrF  ønsker også å se på muligheten for å lage en jordbank, hvor man kan lagre matjord som evt blir gravd bort og tilbakeføre ved behov.

Krf fikk i 2010 opprettet et investeringsfond i Arendal på 1 mill kr, hvor bønder som ønsker å investere i grassproduserende drift kan søke om penger til investeringer. Dette ble senere redusert til en halv million, men KrF ønsker nå å øke dette til 1 million igjen. Det er et godt bidrag til bønder som ønsker å satse, og med å spisse det mot beitedyr, vil det hjelpe å holde kulturlandskapet i hevd samtidig.

Landbruksforum er en viktig arena hvor landbruksinteresser og politikere møtes jevnlig. Det er mange kommuner rundt oss som ikke har en liknende arena, men Arendal KrF mener at dette er et bra tiltak hvor man kan komme med innspill, utfordringer, ris og ros. Krf ønsker å videreføre landbruksforum, og lytte til det de har å si.

Inn på tunet- ordninger er også noe Arendal KrF ønsker å benytte seg mer av. Her har Arendal kommune en lang vei å gå, og det er store ubrukte ressurser i landbruket som bare venter på å bli benyttet. De fleste er kjent med at inn på tunet ofte brukes for skoleelever som trenger noe annet enn A-4, undervisning. Det bør vi absolutt fortsette med, og bruke litt mer ressurser på å gjøre mer av. Men det er også muligheter i den andre enden av skalaen, f.eks for demente som etter hvert kommunen blir lovpålagt å ha et dagtilbud til. De kan være en ressurs på en gård, samtidig som de får økt livskvalitet i møte med dyr og mennesker. Også som arbeidstrening for innvandrere og mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet, kan inn på tunet være en god løsning. Så her er mange muligheter, bare viljen til å tenke litt annerledes er tilstede hos politikere og i administrasjonen. Krf ønsker å sette mer fokus på dette, og benytte oss av allerede eksisterende ressurser, i stedet for å bare bygge opp nye tilbud internt i kommunen.

Arendal KrF heier på bonden, og ønsker mer samarbeid velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top