fbpx
skip to Main Content

Blåskjellanlegg i Arendal kommune

POLITIKK:

I 2004 ble det gitt konsesjon for etablering av fire blaskjellanlegg helt øst i Arendal kommune. Henholdsvis i sjøen utenfor Eikeland, ved Bota i Oksefjorden, og to lenger vest ved Sjøverstø. Det er Agder Mussels A/S som eier anleggene og innehar konsesjonen.

De siste fem-seks årene har det ikke vært produksjon ved disse anleggene, og de står og forfaller. Således kan de være en fare for båttrafikken.

Venstre er i utgangspunktet svært positive til all maritim næringsaktivitet som skaper arbeidsplasser. Vi mener det er noe kommunen bør fortsette å legge til rette for. Ingenting hadde vært mer gledelig enn om det igjen blir aktiv og produktiv drift på anleggene! Men når det over svært lang tid ikke har vært noe aktivitet, og de står og forfaller, bør det stilles krav til eierne om å fremlegge eventuelle planer for videre drift.

I Tvedestrand kommune ble det i 2002 etablert fire anlegg. Risør har hele ni anlegg. Alle eid av Agder Mussels A/S.

Fiskeridirektoratet har mulighet til å trekke tilbake en konsesjon dersom det ikke har vært aktivitet over flere ar. Derimot vil de ikke ta ansvar for eventuell fjerning av anlegg. Det overlates til fylket og den enkelte kommune.

I forbindelse med saken som pågår i Tvedestrand, sendte Agder Mussels A/S et brev til Fylkeskommunen. Der opplyste de om at det ikke har vært høstet blåskjell fra anleggene siden 2008/2009. Dette pga. et raskt fallende marked, som de begrunnet med finanskrisen. Samtidig opplyste de om at de planlegger mulig ny produksjon i 2015/2016. Jeg har fått opplyst at det skal være et møte mellom Tvedestrand kommune, Agder Mussels A/S og AAFK den 6. november. Anleggene legger beslag på betydelig sjøareal, og er visuelt sett ikke noen berikelse for landskapet. De ligger spredt rundt i beste del av Sørlandsleia, mellom Arendal og Risør.

Sørlandsleia er blitt et begrep, en vannvei vi ønsker at både fastboende og turister skal ha glede av. Da er det trist at der ligger anlegg som ikke er virksomme, og som kun skjemmer området.

Jeg ber ordføreren om å redegjøre for følgende:

Inspiseres slike anlegg regelmessig av Arendal kommune v./Havnevesenet eller en annen offentlig etat?

Når var i tilfelle siste inspeksjon, og ble det da funnet mangler ved anleggene som kan påvirke allmenn sikkerhet og/eller miljø?

Vil Arendal kommunene ta kontakt med konsesjonshaver for å få klarhet i dennes videre planer?

Hvilke tidsfrister vil i så tilfeller gjelde?

Cathrine Hall Bystyrerepresentant Arendal Venstre

Back To Top