fbpx
skip to Main Content

Barbu-blemme?

Under overskriften «Nærings­arealer forsvant ved en glipp» kunne vi lese i Arendals Tidende den 19. oktober i år at det ikke vil komme næringsarealer i første etasje i blokken nærmest «parken» i Barbu, slik de fleste hadde forespeilet seg, også ­politikerne som vedtok planen.

Ifølge Jostein Aasbø i Arendal kommune skal det komme ­parkering og boder der. Barbu Vel undrer seg over uttalelsen til Aasbø siden det er slått fast i reguleringsbestemmelsene til Barbubukt endring, at parkering i dette feltet (felt E) skal være under bakken (jf § 5.4). Plankartet bekrefter dette, ved at P1 er tegnet inn med kote 0,0 m. Det går ikke fram av plankartet at parkering vil være tillatt i første etasje (kote 3) i felt E – slik det er regulert for felt F (blokka mot vest og bygget som huser Kystverket i dag). I felt F er P2 tegnet inn med kote 3,2 m og angitt med fargekode for parkering. Barbu Vel ønsker å vite med hvilken hjemmel det planlegges med parkering i første etasje i felt E. Dersom reguleringsbestemmelsene og plankartet er endret på dette punktet, er dette ukjent for Barbu Vel. Da er heller ikke saksdokumentene som ligger i Arendal kommunes planarkiv på nettet oppdatert.

Som en kuriositet kan nevnes at i det første møte med utbyggerne like etter salget fra Lassesen til nåværende eiere, ble Barbu Vel invitert til å komme med forslag om hvordan første etasje i felt E kunne anvendes. Parkering var ikke nevnt med et ord, men mange andre aktiviteter som kunne bygge bro mellom de etablerte Barbu og det nye Barbu. La oss fortsatt håpe på at det blir noe annet enn boder – parkering skal det jo ikke bli.

Torunn Olsen Barbu Vel

 

Back To Top