fbpx
Annonse:
6c7262c495c5863606ec1fe602c0b92d.jpg

Arendal Høyre – Integrering og mangfold i et multikulturelt samfunn!

POLITIKK:

I 2013 tok vi i Arendal mot 95 flyktninger mens vi i 2014 tar i mot 105, helt i tråd med myndighetenes ønsker.

Norge og Arendal har i løpet av få tiår utviklet seg til å bli et multikulturelt samfunn med et utrolig flott mangfold av kulturer, språk, religioner og verdisyn. For Høyre er det multikulturelle samfunnet med på å berike oss som nasjon og som folk. Det betyr ikke at innvandring og mottak av flyktninger er enkelt og uten utfordringer. Disse må adresseres og jobbes med, hele tiden.

Vårt utgangspunkt er at innvandrere og flyktninger er en meget viktig ressurs og at vi i Norge og i vår kommune må gjøre alt vi kan som samfunn, kommune og som enkeltindivider for å ta i mot og integrere både innvandrere og flyktninger på en best mulig måte. Fra Arendal Høyre sitt ståsted er det klart at det gjøres svært mye bra arbeid i Arendal kommunene herunder i barnehagene, i skolene og ved Arendal voksenopplæringen. Men vi kan som samfunn og kommune gjøre enda mer, og vi kan bli enda flinkere.

Høyres grunnverdier baserer seg på respekt og tiltro til det enkelte menneske, uavhengig av religion, hudfarge, etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller legning. Høyre vil aktivt jobbe for å hindre all form for diskriminering og forskjellsbehandling.

Følgende er nedfelt i vårt program.

Arendal Høyre vil arbeide for å integrere mennesker med utenlandsk bakgrunn i kommunen gjennom samarbeid og kulturell forståelse. Innvandrere må sees som enkeltmennesker og ikke som gruppe. Det må stilles samme krav til dem og de må gis den samme respekten som andre. Alle innbyggere skal bli sett, lyttet til og føle seg trygge. Et nært samarbeid med næringslivet er av stor betydning, og må prioriteres. En vellykket integrering i arbeidslivet vil også bidra til en bedre sosial integrering.

Overordnede mål for integrering og mangfold:

 • Flyktninger og innvandrere skal få benytte sine ressurser og sin kompetanse.
 • Ha spredt bosetting av innvandrere i kommunen, for å bedre integrering i lokalsamfunnet.
 • Tilrettelegge for større deltagelse av innvandrerkvinner i aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Sentrale og viktige offentlige tjenester i Arendal må ha styrket flerkulturell kompetanse.
 • Alle barn skal kunne snakke norsk når de begynner på skolen.
 • Stimulere til at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner bidrar til best mulig integrering av flyktninger og innvandrere.

De viktigste tiltakene er knyttet til utdanning og ikke minst arbeid.

Derfor: I samarbeid med NAV, næringslivet og offentlig sektor arbeide aktivt for at innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn skal få mulighet til å delta i arbeidslivet – gjerne gjennom sosialt entreprenørskap og andre målrettede prosjekter.

Vi vil videre arbeide målrettet for:

 • At mennesker med fremmedkulturell bakgrunn som kommer til Arendal skal følges nøye opp med hensyn til norskopplæring.
 • Å tilby gratis barnehageplass i kjernetiden mens foreldre går på norskkurs.
 • At statlige myndigheter legger til rette slik at fremmedkulturelle med utdanning fra sitt hjemland skal ha mulighet for å utøve sitt yrke, eventuelt ferdigstille påbegynt utdannelse når de har kommet til Norge.
 • At det opprettes en kunnskapsbank, en registrering av hvilke kvalifikasjoner og type yrkesbakgrunn den enkelte er i besittelse av. Dette kan være et virkemiddel til å få våre nye fremmedkulturelle innbyggere raskere integrert, både i arbeidslivet, men også i et sosialt og mellommenneskelig perspektiv.
 • At det iverksettes veiledningskurs gjennom introduksjonsprogrammet der fremmedkulturelle får bedre kompetanse i hva som kreves av foreldrene i Norge i forhold til barnehage, skole og fritidsaktiviteter.
 • Å styrke og bedre dialog og samarbeid mellom innvandrerorganisasjonene, kulturelle og religiøse samfunn, NAV og kommunen for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor samfunnet.
 • Iverksetting av en evaluering av mottaksskole-modellen i Arendal.
 • Innføre frivillig sommerskole før skolestart for minoritetsspråklige barn med problemer i språkutviklingen
 • Stille krav til norskferdighetene for barnehageansatte.

Med ønsker om et godt valg.

Geir Fredrik Sissener

Bystyremedlem og Ordførerkandidat Arendal Høyre

André Roshan

Bystyremedlem og 9.kandidat Arendal Høyre