fbpx
skip to Main Content

 Arendal– Kristiansand: 0-323?

Det var med stor undring vi som ansatte i Aust-Agder fylkeskommune i Arendal ble orientert om at våre arbeidsplasser er «forhandlet bort» i et felles Agder.

Med dette som utgangspunkt er det dessverre stor sannsynlighet for at fylkestinget i Aust-Agder i desember ikke vil gå inn for en ny region Agder. Hvorfor det? Fordi Arendal sitter igjen med alle de usikre kortene og svarteper i anbefalingen fra forhandlingsutvalgets flertall. Hva som i tilfelle skjer da er høyst usikkert. Det er bedre med én fugl i hånda enn ti på taket» lyder et ordtak.  For Arendals og Aust-Agders vedkommende har de 10 fuglene faktisk ikke rukket å lande på taket ennå.

Det kan tenkes at staten tar over, Agder mister kontrollen og at resultatet da i verste fall kan bli en stor region hvor den politiske og administrative ledelsen flyttes til Stavanger, Skien eller Tønsberg. Hva kan konsekvensene bli? Sørlandet får mindre innflytelse over egen landsdel, og flere hundre kompetansearbeidsplasser kan komme til å forsvinne fra Agder, ikke bare fra Arendal. Alt dette i en landsdel med høy arbeidsledighet, store levekårsutfordringer og et sterkt behov for å ha hånden på rattet for egen utvikling.

Hva er så galt i forhandlingsresultatet som nå skal til behandling i fylkestingene?

Forhandlingsutvalget har bestått av fylkesordføreren, fylkesvaraordføreren og opposisjonslederen fra hver av de to fylkeskommunene. Forslaget fra flertallet i forhandlingsutvalget går i korthet ut på at sentraladministrasjonene i de to fylkeskommunene på Agder skal slås sammen og samles i Kristiansand (323 arbeidsplasser), mens Arendal og Aust-Agder skal «få» statlige arbeidsplasser (422 arbeidsplasser?).

Resultatet blir fremstilt som raust overfor Arendal. Så raust at en av Vest-Agder fylkeskommunes representanter i forhandlingsutvalget ikke kunne støtte det. I utgangspunktet er det selvsagt bare de fylkeskommunale arbeidsplassene som fylkeskommunene rår over. Det må derfor regnes som nokså opportunistisk av forhandlingsutvalget å balansere budsjettet med statlige arbeidsplasser. Vi er i det hele tatt i stor tvil om at man vil lykkes å få 422 statlige arbeidsplasser (Fylkesmannen, NAV og Statens Vegvesen) og senere andre statlige arbeidsplasser til Arendal og Aust-Agder.

Vi tror at flertallet og mindretallet i forhandlingsutvalget har de beste intensjoner for Agder. Vi er imidlertid i sterk tvil om evnen til å få realisert flertallets intensjoner når det gjelder de statlige arbeidsplassene. Det er heller ikke kommet noen lovnader eller garantier fra regjeringen om dette.

I anbefalingen fra flertallet i forhandlingsutvalgets heter det bl.a.: «Dersom staten velger å organisere seg annerledes enn det som beskrives i dette dokumentet, må de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres. En avklaring forventes innen 1.1.2018.»

Ordet «planlagt» er i denne sammenheng etter vår mening helt feil bruk av ordet plan. Det burde stått «ønskede» arbeidsplasser. Fylkeskommunene har ingen makt og myndighet til å planlegge noe som helst på vegne av staten. Det er staten alene som bestemmer hvor statlige arbeidsplasser skal lokaliseres. Staten kan velge å legge helt andre argumenter til grunn enn det flertallet i forhandlingsutvalget tror og håper på. Eksempelvis bygge opp og ytterligere forsterke Kristiansand som regionhovedstad. Dagens regjering har signalisert at den ønsker en mer aktiv storbypolitikk med storbyene som motorer i regionen. Arendal kan derfor ende opp med å bli en liten og tungpustet hjelpemotor i fremtiden.  Dette er ikke innbyggerne i dagens Aust-Agder tjent med. Vi vet av erfaring at statens evne og vilje til å høre på lokale prosesser er blandet. Vi har friskt i minnet sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder, som ble foretatt uten noen form for lokal prosess i forkant.

Nå må Arendals politikere komme på banen.  Vi minner om at fylkeshuset på Fløyheia i Arendal har rommet 200-400 kompetansearbeidsplasser i perioden fra 1977. Like viktig er det at politikerne i Østre Agder melder seg på. Lokalisering av arbeidsplasser i Arendal er minst like viktige for kommunene øst for Arendal, som har byen som sitt viktigste eksterne arbeidsmarked. Vi minner om at 11 kommuner vest for Søgne i august i år gikk ut og krevde at både fylkeskommune og fylkesmann skulle plasseres i Kristiansand – ikke Arendal (Fædrelandsvennen).

Vi har ennå et håp om at Aust-Agders fylkestingspolitikere og kommunepolitikere kjenner sin besøkelsestid, og vet hva som kan stå på spill for Agder-regionens østre del. Vår oppfordring er at Østre Agder også står samlet opp for Arendal.

Så til slutt en appell til politikere i Vest-Agder. Kristiansand er den sterkeste regionale vekstmotoren i Agder. Det gjelder i kraft av byens størrelse, næringsstruktur og strategisk viktige infrastruktur som regional havn, fergehavn og flyplass, samt store akademiske utdanningsinstitusjoner, med mer. Byen har en vekstkraft som er selvforsterkende. Det er bra for hele Agder. Dere har ikke det samme behovet for de sikre arbeidsplassene i regionen som vi i Arendal har.

Som storebror vil vi oppfordre dere til å vise raushet. En raushet som om ikke annet er nødvendig for å sikre tilslutning i Aust-Agder til en region Agder. Uten at lillebror er med på laget mister vi sammen kontrollen. Da kan både storebror og lillebror ende opp med svarteper.

Tillitsvalgte i Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset 

Torleiv O. Momrak, (talspers. for Akademikersammenslutningene på Fylkeshuset)
Hilde Skjulestad, Fagforbundet
Agnese Bjerkholt, Econa
Ingvild Paulsen, Samfunnsviterne
Anne Kristin Lindseth, Juristforbundet
Hans Fløystad, Naturviterne
Aslaug O. Berg, Utdanningsforbundet
Fredrik Konow Lund, Arkitektforbundet

 

 

Back To Top