fbpx
skip to Main Content

Arbeiderpartiet vil ha en plan for grøntområdene på Hisøy!

I kommuneplanutvalget 11.5 ble det flertall for å bygge 44 boenheter på Vestheia på Hisøy. Dette området var allerede regulert til boligformål, men utbygger ønsket i tillegg å bytte ut en kolle med en høyspentledning med et LNF-område (landbruks- natur og friluftsområde). Venstre og Arbeiderpartiet ville beholde dette området, som o-klubben betegnet som ”indrefileten” i denne delen av skogen. Vi fikk ikke flertall for det fra de andre partiene. I ettertid har dette utløst store diskusjoner blant mange av innbyggerne på Hisøy, både i forhold til dette og andre prosjekter på øya som er ønsket fra private utbyggere.

 

Når kommunen i fremtiden skal ta stilling til grunneieres og private utbyggeres ønsker om å bygge nye boliger eller boligfelt, er det viktig at et helhetlig bilde av kommunens tjenester og kapasitet tas hensyn til. På Hisøy er det dessverre slik at skolen er tilnærmet full og veinettet er IKKE utformet med tanke på mer trafikk enn det er i dag. I tillegg er øya tett befolket og trenger alle sine grøntområder til glede blant annet for beboere, skole, orienteringsklubb  og idrettslag. Det er viktig å ivareta det fysiske grunnlaget for å utøve friluftsliv nær der folk bor og ta vare på naturområder nær skoler og barnehager.

 

Hisøy er ei øy hvor mange ønsker å bo. Dette har gjort at boliger her har vært populære og prisnivået på mange av objektene har derfor vært høyt, noe som igjen har ført til at private aktører ønsker å bygge flere boliger og tjene penger. Det er flott at mange ønsker å investere og skape næringsaktivitet i kommunen vår, men det er etter vår mening ikke slik at den private eiendomsretten alltid skal gå foran fellesskapets interesser. Det er flere hensyn å ta!

 

Det er nå en privat utbygger som har planer om å bygge leiligheter i starten av Vikaveien like etter Strømbrua. Dette er ennå ikke en sak som er til politisk behandling, men vi i Arbeiderpartiet ser at det er plan vi er kritiske til, og slik situasjonen er i dag kan vi ikke si ja til den. Vikaveien er en miljøvei som er så smal at ikke bussen lenger ønsker å kjøre der. Selv om et leilighetsbygg vil inneholde parkeringsplasser i underetasjen, vil det bli økt trafikk. Dette er skolevei for mange barn, og trafikksikkerheten er derfor viktig. Det er også et område med mye gammel trehusbebyggelse og dermed en viktig kulturarv som bør bevares.

 

I Arbeiderpartiet er helt tydelige på at vi mener at fellesskapets interesser og hensyn til kommende generasjoner bør være minst like viktig som grunneiers ønsker om å tjene penger. Vi ønsker derfor å ha en helhetlig plan for grøntområdene på øya for å sikre forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og organisasjoner både i dag og i fremtiden. Hva mener de bystyrepolitikerne fra Høyre, FrP og Pensjonistpartiet som også har tilknytning til Hisøya?

 

 

For styret i Vestre Arbeiderlag

Jarl Steinar Odinsen og Cathrine Krogstad Hansen

Back To Top