fbpx
Annonse:

Alle våre barn og unge fortjener å bli sett

I Arendal har vi gode barnehager og gode skoler. Vi har dyktige ledere og lærere, vi har en kompetent administrasjon, våre barnehager – kommunale som private – skårer jevnt høyt på foreldreundersøkelser, mobbetallene i skolen går ned, elevresultatene de siste årene viser stigning. Da er vel alt som det skal være i Arendalskolen? Vi i Utdanningsforbundet Arendal mener at det dessverre ikke det. Vi som er tettest på barna og elevene, erfarer hver dag at sektoren vår er underfinansiert. Vi mener den ikke blir prioritert slik den burde.

Inneværende budsjettår viser at alle skolene, bortsett fra kun én skole, går med merforbruk. Dette er alarmerende. Skolene har rett og slett ikke store nok budsjetter til å utføre det oppdraget og tilbudet som de er satt til å gi.

Bildet bekreftes når vi sammenligner oss med andre kommuner som det er naturlig å sammenligne oss med. Da ser vi at Arendal er blant de kommunene som bruker aller minst ressurser på skole og barnehage. I Arendal ser vi konkrete eksempler og konsekvenser av dette når opp mot 2000 undervisningstimer hver måned blir gitt av ukvalifiserte lærere – de er billigere enn kvalifiserte lærere. En lærer har ca. 100 undervisningstimer i måneden. Man kan derav argumentere for at Arendalskolen mangler 20 lærere. Kvalifiserte lærere som heller skulle undervist disse timene enn de ukvalifiserte.

Lærertettheten i kommunen vår er dårligere enn hva den lovpålagte minstenormen for lærertetthet tilsier den skal være. GSI-tall for Arendal viser videre at andelen lærere med godkjent utdanning er 85,9 %, mens andelen i andre sammenlignbare kommuner ligger på 90 %.

I tillegg vet vi at annenhver elev som får spesialundervisning, får sin undervisning gitt av en ukvalifisert lærer. Halvparten. Dette er ikke akseptabelt. Vi kan ikke spare penger ved å bruke ukvalifiserte lærere på elevene som trenger det mest.

Vi ser også at stadig flere barn og unge sliter med ulike psykososiale utfordringer. Bare på de siste fem årene har andelen elever som oppgir at de sliter med angst og stressrelaterte symptomer, femdoblet seg. Barnevernet melder om stadig mer krevende og komplekst utfordringsbilde for disse elevene og familiene. Lærerne møter disse elevene hver dag. Vi ser at det er elever som har utfordringer og problemer som vi som pedagoger hverken kan, eller skal ha, kompetanse til for å løse alene. Derfor trenger vi andre faggrupper inn i barnehagen og skolen, i tillegg til, ikke i stedet for lærere.

Vi kjenner veldig godt til de økonomiske utfordringene kommunen har og mener ikke at kommunen skal bruke penger den ikke har. Men barn og unge er det viktigste vi har. Arendal kommune omsetter for over 3 milliarder i drift. Da handler dette i bunn om prioriteringer.

Mye er som sagt veldig bra i sektoren vår. Vi gleder oss stort over de gode brukerundersøkelsene barnehagene våre jevnlig får, eksamensresultatene som Hisøy skole, og andre skoler i Arendal hadde nå i vår, er intet annet enn meget imponerende. Vi gleder oss også svært mye når Stinta skole, og andre skoler, gjennom systematisk inkluderingsarbeid over tid makter å oppnå stor nedgang i sine mobbetall. Dette er gledelig og viser at jobben som gjøres i barnehagene og skolene er god. Men dette er arbeid som skal komme alle elever til gode, ikke bare de fleste. Vi må alltid huske at gode gjennomsnittstall sier lite om enkelthistoriene. Ingen barn er like. Men alle barn er like mye verdt, og lærer og har det best når de blir sett og hørt.

For å gi våre barnehagebarn og elever den oppfølging og opplæring de har krav på, må politikerne i kommende fireårsperiode prioritere skole og barnehage høyere og gi sektoren de ressursene den trenger. Og gi barna og de unge den prioriteringen de fortjener.

Godt valg!