fbpx
skip to Main Content

AGDER SV SIER NEI TIL VINDKRAFTANLEGG I AGDER!

Det pågår en bred og engasjert debatt om vindkraft. Flere partier gir nok både avventende og forsiktige svar i denne debatten. Agder SV har et tydelig standpunkt. Vi vil ha full stans av tildeling av konsesjoner for vindkraftanlegg i Agder.

Vi har et felles ansvar for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfold og dyrebar jord for framtidige generasjoner. Sør-Norge er den landsdelen som har minst areal med inngrepsfri natur igjen. Derfor har Agder SV en offensiv miljøpolitikk. 

ANLEGGENE VIL UTGJØRE KNAPPE 1 % AV STRØMPRODUKSJONEN

Agder har to etablerte vindkraftanlegg, ett er under oppføring og det er gitt konsesjon til 5 andre. Det er i all hovedsak i villmarkspreget natur i kommunene Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og Birkenes. Installert effekt er oppgitt i søknadene til å utgjøre 542 megawatt, noe som er 1,048 % av Norges totale strømproduksjon.

TAP AV ENORME NATUROMRÅDER

Disse 8 vindkraftverkene vil i konsesjonsareal forbruke nær 80 km2, til sammenlikning er Agders største øy, Tromøya 28,6 km2. Miljødirektoratet opererer med et influensområde utenfor selve konsesjonsområdet på 20 km hvor synlighet, lyd og stor fare for kast av is fra rotorbladene påvirker naturen og bruken av den. Det vil for de 8 anleggene utgjøre 1500 km2. Agders største kommune er Sirdal med 1554 km2.

For friluftsliv, artsmangfold, verneområder, vilt- og fugleliv, kulturmiljø og reiseliv, vil dette være svært ødeleggende.

STADIG FLERE OMRÅDER VURDERES

Olje- og energidepartementet har gitt NVE i oppdrag å lage Nasjonal ramme for vindkraft på land. Det forutsettes at planen oversendes i april i år til Stortinget for behandling der. NVE har pekt ut 43 områder fra nr. 1 – Sør-Varanger til nr. 9,10/11/12/ 13 som berører Agder, hvor nye vindkraftanlegg kan være aktuelle. Vindkraftindustrien arbeider alt nå med å sikre seg opsjon på villmark i et belte fra Sirdal til inn i Bygland for 12 nye kraftverk gjennom å oppsøke grunneiere og gjøre avtaler med dem om utbygging.

Denne fremgangsmåten forskutterer hva Stortinget vil konkludere med og bidrar alt nå til omfattende konflikt og uro i lokalsamfunn.

NORGE HAR I DAG OVERSKUDD PÅ REN OG MILJØVENNLIG ELKRAFT

Norge har de siste årene hatt et overskudd på elkraft på ca. 12 – 15 twh årlig, samtidig er det et potensial på mellom 30 og 40 twh med ulike energieffektiviseringstiltak.

I Norge har vi i praksis 100 % ren, fornybar vannkraft. Den er regulerbar, rimeligere enn vindkraft og vil møte økningen i kraftforbruket frem mot 2050.

Vindkraft kan være et reelt alternativ i land hvor den erstatter Co2 fra kull eller oljefyrte kraftverk. SV mener derfor at behov, de stedlige forhold og langsiktighet er momenter som må vektes tungt i diskusjonen omkring vindkraftutbygging.

SV har alltid ønsket at det skal være nasjonal kontroll over viktige ressurser og infrastruktur. En vindkraftutbygging på kommersielle hender, strider mot dette prinsippet. SV vil derfor kjempe for at utbygging av nye grønne energikilder skal foregå i offentlig regi.

SØR- NORGE HAR MINST AREAL MED INNGREPSFRI NATUR IGJEN

Utbygginger av blant annet veier og energianlegg gjør at det blir stadig mindre inngrepsfri natur igjen. I perioden 2008-2012 gikk det tapt i underkant av 900 km2 inngrepsfri natur. Reduksjonen og oppstykkingen er størst i Sør-Norge. Det er også Sør-Norge som har minst areal med inngrepsfri natur igjen. Samtidig er landsdelen svært dårlig representert når det gjelder vern av større områder og har ingen nasjonalpark på land.

Agder har allerede avgitt mye villmark til vassdragsregulering, krafttiltak, bebyggelse, og står nå midt i store veiutbyggingsprosjekter.

Agder SV går derfor inn for stans i tildeling av konsesjoner for vindkraftanlegg i Agder, og for at det gjennomføres en omfattende konsekvensanalyse før det eventuelt vurderes nye konsesjoner.

Det er lokalvalg til høsten, og vi oppfordrer alle velgere til å kreve klare svar fra sine politikere og partier i viktige arealspørsmål der du bor.

 

 

 

 

 

 

Back To Top