fbpx
skip to Main Content

Barnevernet i Arendal skal være oppsøkende og aktivt

BARNEVERN:

Vi har i inneværende periode hatt utfordringer knyttet til driften av Arendal barnevernstjeneste. En stram ressursmessige situasjon over tid som har gitt de ansatte svært tøffe arbeidsbetingelser, ledelsesendringer og omstillinger, har bidratt til arbeidsmiljøproblemer.

Arendal Arbeiderparti har over tid vært bekymret for tjenestetilbudet til innbyggerne, men også de ansatte. De som har stått i jobb må ha jobbet enormt og tatt et stort ansvar.

Vi står foran et hektisk lokalvalg og bør kunne være sikre på at vi overlater et barnevern i god drift til det «nye» bystyret. Men kan vi det? Har barnevernstjenesten fått rammebetingelser i denne perioden som sikrer et oppsøkende og aktivt barnevern? Før sommerferien ble det gitt en orientering til politikerne i Oppvekstog Omsorgskomite om status i barnevernet. Orienteringen som ble gitt kunne berolige oss om at utviklingen siste tiden har vært positiv og at ting blir tatt tak i. På en måte gjorde den også det, be roliget meg. Jeg ble beroliget av inntrykket ledelsen ga av å ta situasjonen alvorlig, beskrivelsen av et systematisk arbeid for å sikre gode arbeidsprosesser og at avvik i form av fristoverskridelser påpekt av fylkesmannen er lukket. Jeg ble beroliget av et uttalt felles ønske om en styrket tjeneste og at problemene ikke ble feid under teppet. Det er ingen grunn til å betvile at involverte parter har de beste intensjoner.

På den annen side ga informasjonen som ble gitt kime til uro og underbygget min frykt for at vi ikke har et barnevern «oppe å stå». Dette bygger jeg på følgende: Sykefraværet er fortsatt svært høyt (18,5 prosent i mai). Det var på topp i januar (37 prosent), men hvis en tar i betraktning at åtte ansatte er ute eller på vei ut (permisjoner, sluttet eller sagt opp), synes ikke den arbeidsmiljømessige utfordringen å være redusert. Bemanningssituasjonen er som følge av dette preget av et stort antall vikarer, lån av ansatte fra andre enheter og innleie av Endringspatruljen. Det er tilgang på svært dyktige vikarer, men utskifting og opplæring er ressurs krevende og flytter heller fokus til interne prosesser enn mot brukerne og tjenesteutvikling. Ledelsen peker videre på en svært ujevn produktivitet i barnevernstjenesten og at det for dem er vanskelig å forstå fristoverskridelser sett opp mot veksten i årsverkene siste periode. Dette kan være en indikasjon på at tjenesten bør gås nærmere i sømmene.

Alle disse forholdene er jeg redd flytter fokus til interne prosesser heller enn mot oppsøkende arbeid, informasjons arbeid og oppfølging av barna og deres pårørende, og bidrar neppe positivt kapasitetseller utviklingsmessig. Ledelsen innrømmer da også i sin orientering at å lukke avvik og drive problem løsning tar ressurser fra andre oppgaver. Lav kapasitet kan ha som konsekvens at en er tvunget til å velge løsninger som på kort sikt kan virke fordelaktige, men som på lang sikt både er dyre for kommunen og lite hensikts messige for barna og deres pårørende.

Barnevernet er en svært viktig, spesiell og krevende tjeneste å arbeide i. De ansatte fortjener derfor så gode rammebetingelser som det er mulig for kommunen å gi dem. Sektoren står også overfor stadig nye forventninger. Studier som er kommet til viser at det i mange tilfeller er bedre å gi barna hjelp i eget hjem og nærmiljø framfor for eksempel institusjonsplasseringer. Dette stiller større krav til de kommunale tjenestene og til samarbeidet med Bufetat og «Hverdagsbarnevernet», det vil si alle andre (kommunale) tjenester som også arbeider med barna og familiene deres. Dette «Hverdagsbarnevernet» er også mer aktivt enn tidligere, de forventer en sparringspartner i barnevernstjenesten. Når dette ikke skjer på grunn av manglende ressurser, oppstår «skyttergraver» og mistillit. Det er derfor fare for at vi ikke får tatt ut potensialet som kan ligge i et godt og tillitsfullt samarbeid mellom tjenesteenhetene.

Arendal Arbeiderparti har i hele denne perioden ment at i tillegg til økte ressurser trenger en sannsynligvis å gjøre organisatoriske endringer (ledelse, organisering og kompetanse). Men hva som konkret må gjøres har vi ment et eksternt ledet utviklingsarbeid må avdekke.

Med en aktiv arbeidsmiljøutfordring gående mener vi det er viktig å hente inn ekstern bistand. Det er svært sjeldent en klarer å løse en intern tillitskrise kun med interne aktører fordi disse prosessene ofte blir ledelsesdrevet og derfor ikke godt nok forankret på «grasrota» i organisasjonen. Et slikt utviklingsarbeid har Arendal Arbeiderparti ikke fått støtte til av flertallet (H, KrF, V). Til nå synes derfor arbeidet med barnevernets utfordringer å være preget av kortsiktig problemløsning. En slik tilnærming vil neppe på sikt være tilstrekkelig.

Arendal Arbeiderparti vil fortsatt argumentere for et prosessuelt utviklingsarbeid, som kan ta oss et langt steg mot et oppsøkende og aktivt vern av sårbare barn i vår kommune.

Nina Jentoft Varaordførerkandidat Arendal Ap

Back To Top