fbpx
Annonse:

Ordfører, varaordfører, kontrollkomitè og rådmann

POLITIKK:

Kan dere gjøre kvalitets– sikringen av byggesaker bedre?

I media har vi nylig sett at byggesaker går litt for fort for seg i enkelte saker, som den nylig omtalte saken på Tromøy, der tiltakshaver fikk beskjed av planutvalget om å rive et påbegynt hus. Dessverre er ikke dette noe enestående tilfelle, og vanlige innbyggere blir oppgitt over det som oppleves som forsøk på å overkjøre lovbestemte rettigheter.

Saksbehandlere av byggesaker har nok innimellom vanskelige avveiinger de må gjøre. Når det foreligger en klage på et tiltak, må klagen vurderes mot både lovens «oppsettende virkning» og stoppe tiltaket inntil videre, med tanke på at det av «rettssikkerhetsmessige grunner ikke skal skje uopprettelige ting», og mot utbyggers ønske om umiddelbar «igangsettingstillatelse».

Problemet er at av igangsettingstilatelse gis med forbehold. Det kan stå i tillatelsen fra kommunens saksbehandler: «Det understrekes at oppstart av byggearbeidet før klagesaken er ferdigbehandlet, skjer på tiltakshavers eget ansvar. Tiltakshaver må selv bære tapet ved evt. retting dersom klagen blir tatt til følge».

Slik det oppleves nå, er det nesten umulig for klager å kunne forholde seg til lovbestemte klagemuligheter fordi tiltakshaver setter i gang byggearbeider umiddelbart etter at igangsettingstilatelse er kommet fra kommunen, og terrenginngrep, riving av hus og andre uopprettelige tiltak er igangsatt mens klagesaken er til behandling både i kommune og hos fylkesmann.

Det er kommunens plikt og ansvar å sikre god kvalitet på sine tjenester, og jeg ber dere om en bedre kvalitetsikring av byggesaker. Dette vil gi forutsigbarhet, trygghet og tilfredshet hos innbyggerne, og mindre frustrasjon hos saksbehandlere og utbyggere.

Liv Andersen