Annonse:
FEMPARTISAMARBEIDET:Smilene Satt Løst I Alvoret Da Kommende Varaordfører (t.v.) Terje Eikin (Krf), Venstres Lisbeth H. Handegard, Kommende Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap), Milly Grundesen (Sp) Og Einar Krafft Myhren (SV) Presenterte Det Politiske Samarbeidet På Roligheten Skole.
FEMPARTISAMARBEIDET:Smilene satt løst i alvoret da kommende varaordfører (t.v.) Terje Eikin (Krf), Venstres Lisbeth H. Handegard, kommende ordfører Robert Cornels Nordli (Ap), Milly Grundesen (Sp) og Einar Krafft Myhren (SV) presenterte det politiske samarbeidet på Roligheten skole.

Slik skal de styre Arendal i fire år

Sist torsdag kunne endelig kommende ordfører, Robert Cornels Nordli fra Arbeider partiet, og kommende vara ordfører, Terje Eikin fra Kristelig Folke parti, presentere et fem sider langt dokumentet om forpliktende samarbeid mellom Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Arendal frem til 2019. Da hadde partiene vært gjennom to uker med forhandlinger om politisk innhold og fordeling av toppvervene i formannskapet, kommuneplanutvalget, komitéer og flere kommunale styrer.

Fem føringer

Med musikkrommet på den nedslitte Roligheten skole på Tromøy som scene ble grunnlaget for et forpliktende politisk samarbeid mellom de fem partiene presentert. I erklæringen fra de fem partiene slås det fast at det politiske arbeidet i Arendal skal styres etter fem hovedlinjer. Det skal være en sunn økonomi med tydelige prioriteringer, klimaog miljøfokus skal være sterkt i alle saker, det skal være et tydelig perspektiv på levekår og folkehelse, kommunen skal ha gode offentlige tjenester med tidlig innsats til både barn og eldre og kommunen skal være en forutsigbar samarbeidspartner for vekst og utvikling.

Prioriterer Roligheten

Partiene legger opp til at de i formannskapet i Arendal ikke skal ha en investeringsbonanza, men ta hensyn til driften av

Fempartisamarbeidet slår fast at Roligheten skole har førsteprioritet når det kommer til kommunale

har i avtalen fått gjennomslag for at kommunen skal ta inn flere lærlinger og nå et mål om tre lærlinger for hver tusende innbygger, tallet er i dag 1,27 lærlinger. Formannskapet får også i oppgave å stille krav til leverandører, som

kommunen, om at leverandøren har lærlinger i staben. Det legges opp til at formannskapet skal mer aktivt ta del i budsjett prosessen og få på plass handlingsregler

kommunens

hovedoppgaver.

investeringer.

Arbeiderpartiet

inngår

innkjøpsavtaler

med for den kommunale gjelden. For administrasjonsutvalget, som er et møtepunkt mellom kommunen som arbeidsgiver og fagforen ingene legges det opp til arbeid for økt likestilling, heltidsstillinger, forsvarlig arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv.

Vil gå for bompenger

I avtalen har partiene blitt enige om at kommuneplanutvalgets viktigste oppgave er å til rette arealer og tomter for næringsvirksomhet. Medlemmene i utvalget skal aktivt jobbe med arealog transportsystemet i og rundt kommunen i samarbeid med nabokommunene. Det handler om miljø, sykkel, kollektivtransport og ferje, men for å få det til er partiene enige om at det må på plass en bypakke, som i praksis vil bety at transport systemene må bompengefinansieres. Partiene vil også jobbe med veiløsning fra Arendal Havn og industriområdene på Eydehavn til nye E18 i samarbeid med fylkeskommunen. Det legges opp til at kommuneplan utvalget må se på hele kystlinjen av Arendal for å klargjøre hva som kan bebygges og hvor det ikke skal bygges.

Videre skal friluftsområder i hele kommunen revideres i planen om grønnstruktur og det skal jobbes med en markagrense, slik Sosialistisk Venstreparti spesielt har ivret for. For å sikre fremtidige arealer for matproduksjon skal utvalget ha som politisk føring at når matjord bygges ned skal det erstattes med tilsvarende nye arealer. Kanalspørsmålet mener partiene må avklares i forbindelse med sentrumsplanen og det er ønske om å få en planlegging av sosial boligbygging og tiltak for førstegangsetablerere.

Helse- og omsorg

I helseog omsorgskomitéen skal flertallspartiene følge arbeidet med et nytt boog omsorgssenter. Hva det skal inneholde, hvor det skal ligge og hvordan det skal driftes må klargjøres. Det legges opp til at tomten gradvis må kunne bygges ut helt frem til 2030. Kristelig Folkeparti er blant partiene som ønsker å ta i bruk arealer og bygninger på Fløyheia til formålet, mens Arbeiderpartiet har luktet på en løsning i Krøgenes-området. Samtidig slås det fast at utvidelse og erstatning av eksisterende boog omsorgssentre må utredes. Samarbeidspartiene slår fast at tjeneste behovet for både demente og åndsfriske er forskjellig og at det må legges planer for begge gruppene.

Det legges også opp til å gjøre en vurdering av å samle pasienter og beboere etter funksjons nivå og diagnoser for å spisse kompetansen og gi et bedre tilbud. Partiene vil gjennomføre en kartlegging av kompetansen i helsesektoren for å finne ut hvor en må legge inn mer ressurser. Samarbeidet er også enige om å finne nye løsninger for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser, og det legges opp til mer helthetstenking der spesialistog kommunehelsetjenesten, offentlige enheter og frivillige organisasjoner inkluderes. Avtalen sier videre at systemet for tildeling og vurdering av omsorgstjenester må gjennomgås, det må jobbes for å få flere helsesøstre og bedre samhandling mellom forebyggende tjenester og fempartiene ønsker å gjøre en ekstern evaluering av kommunens barnevernstilbud. Det slås også fast at stedlig ledelse ved sykehuset i Arendal er et mål og at partiene vil jobbe for et fullverdig sykehus med akuttfunksjoner.

Barneskolene består

Oppvekstkomitéens flertallspartier har fått som politisk føring at dagens barneskoler skal opprettholdes, men at ungdomsskolestrukturen skal gjennomgås. Det legges opp til at tilstandsrapporten fra grunnskolen må få mer oppmerksomhet av politikerne, og det er ønskelig at Vitensenteret Sørlandet i større grad blir brukt i undervisning av kommunens grunnskoleelever. Fempartiene slår også fast at de vil jobbe for å ta imot det antallet flyktninger Inkluderingsog mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber kommunen om.

I komitéen for kultur-, næring og miljø legger partisamarbeidet opp til et forsterket fokus på kultur livets rammer og vilkår, og det legges en politisk føring på å lukke for søndagsåpne butikker selv om det eventuelt blir opp til kommunen å avgjøre det. Partiene vil også gi oppmerksomhet til og synliggjøre kulturlivet og det frivillige arbeidet, aktivt samarbeide med næringslivet, jobbe for å nå klimamål, avklare fremtidige lokaler for kulturskolen og jobbe for kortog langsiktig løsning for et livssynsåpent seremonilokale.

DISSE FÅR VERVENE

Ordfører:

Robert C. Nordli (AP)

Varaordfører:

Terje Eikin (KrF)

Formannskapet:

Robert C. Nordli (AP)

Terje Eikin (KrF)

Nina Jentoft (AP)

Anniken Solfjeld (AP)

Rune Sævre (SV)

Vara:

Pål Koren Pedersen (V)

Einar Krafft Myhren (SV)

Atle Svendal (AP)

Milly Grundesen (SP)

Ingebjørg Berstad Torp (KrF) Jelena Høegh-Omdal (AP)

Representanter til kommuneplanutvalget:

Leder Nina Jentoft (AP)

Vanja Grut (AP)

Ole Glenn Tvermyr (KrF)

Cathrine Høyesen Hall (V)

Einar Krafft Myhren (SV)

Vara:

Milly Grundesen (SP)

Asbjørn Karl Olsen (AP)

Terje Eikin (KrF)

Cathrine Krogstad Hansen (AP) Rune Sævre (SV)

Rune Sævre (SV)

Pål Koren Pedersen (V)

Omsorgskomiteen:

Leder Atle Svendal (AP)

Oppvekstkomiteen:

Leder Gjermund Orrego

Bjørndahl (AP)

Kultur, miljø og næring:

Leder Pål Koren Pedersen (V)

Havnestyret:

Leder: Jarl Steinar Odinsen (AP

Nestleder: ikke avklart,(V)

Arendal Eiendom KF:

Leder: Tormod Vågsnes (Krf) Nestleder: Milly O. Grundesen (SP)

Pensjonskassen:

Senterpartiets Milly O.

Grundesen skal representere flertallspartiene.

Sorry. No data so far.