fbpx
skip to Main Content

«Vi savner en bredere analyse av den rolle sykehusene spiller»

 

Rent generelt vil vi likevel advare mot at man fatter vedtak om en utviklingshorisont og veivalg som ekskluderer fremtidige veivalg.

Både teknisk, medisinsk og demografisk utvikling kan gi oss helt andre muligheter og utfordringer enn det vi er i stand til å skue i dag. Derfor er det viktig at det endelige vedtaket som styret i Sørlandet Sykehus HF skal gjøre angående sin utviklingsplan gir stort rom for fremtidige justeringer og tilpasninger til endringer i samfunn, teknologi og medisin.

I tillegg venter vi til høsten neste år en nasjonal helseog sykehusplan fra regjeringen som skal behandles i Stortinget. Her kan det bli lagt flere føringer for hva slags tilbud som skal bygges og muligens også hvor godt man lykkes med Samhandlingsreformen og kanskje spesielt den delen som omhandler kommunenes ansvar for akuttberedskap vil også kunne ha stor betydning.

Høringsdokumentet har en kraftig orientering rundt behandlingsvolum og evne til å håndtere gjennomstrømming av pasienter. Dette er sentralt og selvsagt helt grunnleggende viktige analyser, men vi savner en bredere analyse av den rolle sykehusene spiller som en del av samfunnet ut over det å være tilbydere av spesialisthelsetjenester. Dette er etter vårt syn meget svakt belyst. Her kan nevnes forhold knyttet til arbeids plassenes betydning i et lokalmiljø og opplevd trygghet i et lokalmiljø.

RHS (Regionale Helsesenter) det snakkes om i Utviklingsplanen er også et totalt udefinert begrep, uten konkretisering av hva det skal inneholde. Vi mener det var uklokt av styret i Sørlandet Sykehus å gå ut med en anbefaling av et alternativ allerede før høringen var gjennomført. Dette har skapt utrygghet både blant ansatte og befolkning, særlig i Flekkefjord og resten av Listerregionen. Den foreløpige konklusjonen kan også ramme mulighetene for robust rekruttering av fagfolk til Flekkefjord sykehus og slik sett bli et bidrag til en selvoppfyllende profeti. Vårt håp er at det fantastiske engasjement som er blitt vist rundt Flekkefjord sykehus bidrar til å dempe denne effekten.

Vi mener også at man heller ikke har valgt er godt utgangspunkt for å foreslå struktur. Vi mener man bør starte med akuttberedskapen og ta den som utgangspunkt.

Hvor og hva slags akuttmedisinske tilbud må vi ha for å sikre en god og robust akuttberedskap for alle i Agder? Deler av den planlagte behandlingen kan da etableres der det er stasjonert fagfolk ut fra akuttmedisinske vurderinger og det man ikke får dekket opp av planlagt behandling gjennom dette, kan man så samle der det er mest hensiktsmessig ut fra andre motiver. Utviklingen innen prehospitale tjenester gir selvsagt nye akuttmedisinske muligheter, men vi mener sykehusene må ta et samfunnsansvar utover det snevert medisinskfaglige og også ha et forhold til hvordan struktur og tilstedeværelse spiller inn på lokalsamfunnene.

Måten man tilnærmer seg akuttberedskapen på i arbeidet med Utviklingsplanen ser for oss nærmest ut til å være motivert ut fra å bortforklare behov for akuttmedisinske sykehus mer enn på et sted i Agder. Her henvises det blant annet til transportnettverkets beskaffenhet i 2030 og utvikling innen prehospital. Her er mye usikkerhet. Vil planlagt infrastruktur bli bygd? Hvor mye vil vær og eventuell skade på infrastruktur ramme reisetider?

Vi har sett ved flere anledninger hvor viktige mindre lokalsykehus er når et lokalmiljø rammes av større katastrofer. Vi forventer at vurderinger av akuttberedskapen i større grad enn det som er lagt opp til blir styrende for de veivalg som skal tas. Her må både et førevar-prinsipp og befolkningens opplevde trygghet telle sterkt med i vurderingen.

Det meste av den elektive behandlingen er ikke spesielt stedskritisk selv om en aldrende befolkning kan bety at det vil være hensiktsmessig å redusere mest mulig reisevei fra folks bosted til behandlingssted også for planlagt behandling. Vi forutsetter selvsagt at man sikrer l e s å i r

god medvirkning i prosess ene fremover og at man tar bredt hensyn til innspill fra kommuner, ansatte, brukere og befolkning generelt. Det er viktig at den Utviklingsplanen som styret i SSHF skal vedta ikke låser fornuftige og gode endringer. Hvorvidt det kan stilles nødvendige investeringsmidler til rådighet er av stor usikkerhet. En eventuell plan må heller ikke bidra til at vi ytterligere forsømmer vedlikehold av eksisterende bygg og mindre utbygginger med begrunnelse at det en gang i fremtiden skal bygges nytt og stort.

Vi vil anbefale at man bygger videre på den struktur vi har i dag med tre somatiske sykehus.

Doris Standal

Fagforbundet Aust – Agder Fylkesleder

Back To Top