fbpx
skip to Main Content
Cathrine H. HallLeder Arendal Venstre 2.kandidat Venstres valgliste

Vi må tørre å ta debatten

POLITIKK:

Hva jeg snakker om? Den viktigste reformen på flere tiår.

Et stortingsflertall bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre har gitt landets kommuner i oppdrag å gjennomføre en utredning med sine nabokommuner med tanke på en kommunesammenslåing.

Kommunestrukturen fra 60-tallet står i sterk kontrast til dagens reelle boarbeidsmarkedsog serviceområder. Mange av kommunene har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg.

En utredning skal gi nødvendig faktagrunnlag. Den skal peke på mulige modeller for fremtidig kommunestruktur, og fordeler/ulemper ved disse modellene. Ting som skal belyses i utredningen er blant annet;

  • Befolkningsutvikling
  • Behov for arbeidskraft
  • Pendling
  • De involverte kommunenes kapasitet og kompetanse på ulike områder (for eksempel innenfor barnevern)
  • Arealbruk og behov
  • Oversikt over interkommunalt samarbeid
  • Vurdering av hvilke oppgaver den nye storkommunen kan arbeide med.

Så hva skjer rundt oss i andre kommuner i prosessen vi har fått i oppdrag å utføre?

I Grenlandsdistriktets seks kommuner, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan er en felles utredning i full gang. Skien, som har i overkant av 52 000 innbyggere sitter ikke på gjerdet og venter på at de mindre nabokommunene har konkludert med hva som er best for sin kommune, hvilket AP i Arendal mener er riktige veien å gå. Kommunens politiske og administrative ledelse i Skien har tvert imot vært aktive i sin tilnærming til de langt mindre nabokommunene.

Disse seks kommunene utgjør til sammen 120 000 innbyggere, er Norges største industriområde og sentrum for petrokjemisk industri. Blir det en sammenslåing vil det utgjøre en betydelig maktfaktor i Norge.

Vest for oss, i Knutepunkt Sørlandets syv kommuner med til sammen ca. 130 000 innbyggere, lå en felles utredning ferdig på bordet i juni måned.

Veien videre for disse kommunene er nå at kommunestyrene skal vurdere rapporten, og deretter gjøre veivalg for en fremtidsrettet kommunestruktur i deres region.

I det siste bystyremøtet i Arendal før sommeren ble det vedtatt å invitere alle de syv samarbeidene kommunene i Østre Agder med i et videre arbeid med sikte på å skape en ny kommune som kan være virksom etter valget i 2019.

Jeg fremmet på vegne av Arendal Venstre et tilleggsforslag om å rette en henvendelse til Tvedestrand kommune om et felles formannskapsmøte for innledende samtale om en eventuell kommunesammenslåing. Dette ble vedtatt med stort flertall.

Det er på høy tid å starte en reell debatt i vår region med tanke på det som skjer i våre nabofylker. Vi må vise vilje til å være med på å forme fremtiden.

Er vi en enhet vil vi få en mer rasjonell planlegging og samfunnsstyring fremfor å fortsette som syv små og mellomstore kommuner. Fortsetter vi å være passive vil vi komme til å sette oss til bords når alle andre har holdt på en stund.

Arendal Venstre mener at en felles utredning mellom Østre Agders 8 kommuner, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør, Gjerstad og Åmli, som til sammen utgjør ca. 100 000 innbyggere, ville være et godt utgangspunkt. Ved en sammenslåing i denne størrelsesorden vil vi de neste 50 årene kunne samarbeide med Kristiansandsog Grenlandsregionen om vekst og utvikling på en likeverdig måte.

Grimstad kommunestyre vedtok før sommeren at de ville bestå som selvstendig kommune og lukket da døren for en felles utredning med nabokommunene. Dette kom som en overraskelse på Arendal Bystyre, og mange uttrykte stor skuffelse.

Jeg tror for øvrig at selv om Grimstad har lukket døren i denne omgang, så er ikke døren låst.

14 september er det Kommuneog Fylkestingsvalg.

Vil kommunereform bli en valgkampsak er det mange som spør seg. Venstre mener det er naivt å tro at det ikke vil engasjere velgerne i stor grad under valgkampen.

Noen mener det vil være useriøst å ha en formening om sammenslåing før eventuelle utredninger foreligger. Dette mener vi er å snu det hele på hodet.

Partiene bør ha dannet seg en formening om de er for eller i mot reformen. Dette må de også kunne fortelle velgerne, og ikke gjemme seg bak ulne svar. Det er ansvarsfraskrivelse som velgerne ikke liker. Venstre har en lang tradisjon for å stå frem med sine synspunkt i viktige og kontroversielle saker i motsetning til mange andre partier. Dette føler vi er viktig slik at velgerne kan danne seg et klart inntrykk av hvor vi står og hva vi jobber for.

I Arendal Venstre er vi utålmodige og fremoverlente. Vi vil ikke sitte på gjerdet lenger i denne saken.

Back To Top