fbpx
Annonse:

Svar på Linda Øygardens debattinnlegg i Agderposten 27.3.19

Linda Øygarden, H, spør hvordan det står til i Arendalsskolen på noen områder.  Først spør Øygarden hvordan det står til m.h.t. spesialundervisning med henvisning til Thore K. Karlsen sin artikkel i høst.

Arendal har en høyere andel elever som får spesialundervisning enn gjennomsnittet for landet.  Noen vil hevde at hvis mange får spesialundervisning, er ikke den ordinære undervisningen god nok.  Jeg vil være forsiktig med å hevde dette.  Det at mange får spesialundervisning, bør i alle fall gi trygghet for at de elevene som mottar spesialundervisning, får en god oppfølging.

Ordfører Robert Cornels Nordli, Arbeiderpartiet.  Arkivfoto

Bystyret har bedt rådmannen arbeide for å få ned prosentandelen som mottar spesialundervisning ved de kommunale skolene i Arendal. I oktober 2016 mottok 9,63% av elevene ved de kommunale skolene spesialundervisning.  Andelen gikk ned til 9,18% i oktober 2017 og i oktober 2018 var andelen 8,59%.

Når det gjelder mobbing i skolen som Karlsen var opptatt av sist høst, så har dette hatt et stort fokus hos ordføreren og bystyret. Tall fra skoleporten.no der tall for Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn finnes, viser for de kommunale skolene på 7. trinn at 11,7% ble mobbet av elever, voksne på skolen eller digitalt høsten 2016, 9,8% i 2017 og 7,7% i 2018.  Tallet for landet var 6,9% høsten 2018.

På 10.trinn var andel elever som ble mobbet 12,2% høsten 2016, 10,9% i 2017 og 6,9% i 2018. Tallet for landet var i 2018 7,0% altså over de kommunale skolene i Arendal på dette trinnet.

Når det gjelder friskolene samlet i Arendal, ble 10,4% mobbet på skolen på 7. trinn og 10,0% på 10.trinn, altså betydelig høyere enn ved de kommunale skolene.  Så ordføreren mener at det fokuset ordfører, bystyret, rådmannen og skolene, og ikke minst den enkelte lærer i klasserommet, har hatt på mobbing på skolen, har hatt en positiv virkning. Men vi er ikke i mål! En som blir mobbet er en for mye.

Når der gjelder tidlig innsats, er det et stort område. Ordføreren vil i alle fall mene at Arendal kommune har satset mye på våre barnehager. Vi har i mange år hatt en høy voksentetthet i våre kommunale barnehager. Vi har lagt på bemanningsnormen som nå er vedtatt for landet. Det har kostet, og gitt muligheten for også de private barnehagene å ha en høy voksentetthet.  Få kommuner i landet har hatt tilsvarende voksentetthet i barnehagene, men ordføreren mener at dette har vært en riktig investering i tidlig innsats. Vi har hatt svært gode barnehager i Arendal over tid.

Arendal kommune har fokus på å se alle barn hver dag. Dette er et av hovedmålene til kommunen og noe vi jobber med hver dag. I forhold til regjeringen sin satsing på rettigheter til barn som strever med å regne, lese og skrive og som har rett til ekstra oppfølging, er dette kommunisert tydelig som en forventning til skolene. Og skolene jobber med dette hver dag.

Arendal kommune er midt inne i en satsing på BTI (Bedre tverrfaglig innsats), og med det så har vi vel egentlig sagt at vi som kommune ikke i stor nok grad lykkes med å tilrettelegge for alle punktene ovenfor som Øygarden poengterer. Når vi evaluerte barneverntjenesten fremkom det et behov for å se på alle tjenester som er i kontakt med barn og unge i kommunen, så derfor tok flertallet i bystyret et slikt initiativ. Dette fordi at det holder ikke at skolene tilrettelegger for dette alene eller at barnevernet jobber alene. Vi må jobbe samlet om for eksempel familiesituasjonen. Det er dette BTI skal gjøre, nemlig sørge for at alle barn får den hjelpen de trenger når de trenger den slik at vi når målet vårt om at alle barn skal ha det bra i barnehagen, på skolen, hjemme og på fritiden. Ikke minst at en har ansvaret for å følge opp den enkelte barn og unge slik at de får den hjelpen de skal få. Vi har også i denne perioden styrket jordmortjenesten, helsesykepleietjenesten og andre tjenester, men det vil ikke hjelpe om de ikke koordinerer seg for å kunne hjelpe den enkelte som har behov for hjelp. Det tar vi tak i nå. Jeg har høye forventinger til BTI- modellen. Modellen i seg selv løser ingenting. Det er de som skal utføre modellen som er løsningen.

Øygarden spør også hvordan ordføreren følger opp kravene til ekstra tiltak rundt elever som sliter og tidlig innsats. Ordføreren viser til Arendalsskolen sine kjennetegn på gode læringsmiljø som skal gjelde alle skoler/barnehager og på SFO.

 • Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er – hver dag
  Vi ser glade og fornøyde barn
  Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og viser følelser
  Vi hører barn som bruker begrepene «vi» og «oss»
  Vi ser barn som har blikkontakt når de kommuniserer
  Vi ser barn som verdsetter annerledeshet
 • Alle opplever vennskap – hver dag
  Vi ser og hører barn som hjelper hverandre uoppfordret
  Vi ser at alle har noen å være sammen med
  Vi ser barn som har gode relasjoner over tid
  Vi ser barn som er trygge i møte med andre
 • Alle opplever mestring og tydelige forventninger – hver dag
  Vi ser faglig framgang hos alle barn
  Vi ser og hører aktive, deltakende og engasjerte barn som viser læringsglede
  Vi hører barn som setter ord på sin egen læring
  Vi ser barn som tør å gjøre feil
  Vi ser barn som takler motgang
  Vi ser barn som tør å prøve igjen
 • Alle opplever glede ved å leke og ved å lære – hver dag
  Vi hører latter
  Vi ser barn som er engasjerte
  Vi ser undring, utforskertrang og skaperglede
  Vi ser barn som gir plass i leken, men som også kan si nei
  Vi ser barn som kan bytte mellom egne og andres behov

Dette skal alle ansatte hver dag følge opp. Ordfører og varaordfører har nå i januar, februar og mars besøkt alle skolene og etterspurt hvordan skolene jobber med læringsmiljø og BTI. Vi har også snakket med alle elevrådene og hatt møter med alle ledere på skolene. Vi har formidlet våre tydelige forventninger og har også fått tilbakemeldinger på hvordan skolene jobber, og på den måten mener jeg at jeg har fulgt dette opp og vært tett på. Noe jeg vil gjøre i framtiden også.

Jeg vil skryte av skolene og engasjementet og jobben som gjøres, men erkjenner også at vi enda ikke er i mål med dette arbeidet enda og at det må fortsette å jobbes for å forebygge mobbing, forebygge utenforskap og se hvert barn hver dag med mestring og tydelige forventninger. Jeg er imponert over hvordan elevene blir tatt med i sin skolehverdag, og jeg er imponert over den enkelte lærer som utfører klasseromsledelse. Takk for den gode jobben som blir gjort i barnehagen, på SFO og i det enkelte klasserom. Arendal Arbeiderparti har i sitt program for neste bystyreperiode at vi skal innføre sosiallæreren igjen. Dette vil være et godt bidrag i skolehverdagen til å arbeide med de av elevene som har behov for det. Noe som flere av skolene har gitt tilbakemeldinger på at de ønsker tilbake.

Jeg vil også i nær framtid arbeide som ordfører videre med dette temaet. Jeg og varaordføreren skal nå også rundt på de kommunale barnehagene, og vi har et ønske å besøke de tre private skolene i kommunen, men gjerne også noen av de private barnehagene.

Vennlig hilsen
Robert Cornels Nordli

Ordfører