fbpx
skip to Main Content
Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant for Frp Aust-Agder. Pressefoto

Styrker innsatsen for barn og unges psykiske helse

Omkring halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker, eller at de er i en vanskelig familiesituasjon. I mange tilfeller er årsaken også uviss.

Psykiske problemer kan ramme alle, og om man blir syk er det viktig å be om hjelp. Helsepersonell har taushetsplikt. De som jobber hos legen, på helsestasjonene eller på sykehus har ikke lov å dele opplysninger om deg til andre. Søk derfor hjelp om du trenger det.

Vi i FrP er opptatt av å gi barn og unge de verktøyene de trenger for å få en bedre psykisk helse. Derfor har vi styrket helsestasjonene, sikret at det er mobbeombud i alle landets fylker, at det stilles krav om psykolog i alle kommuner, og at livsmestring skal inn i skolen.

For å sikre god psykisk helse trenger vi tjenester som i større grad ser den enkelte. Derfor innførte regjeringen nye pakkeforløp for barn og unges psykiske helse i 2019, som skal bidra til at den enkelte i mye større grad blir sett og får tilpasset behandling. Der folk tidligere har måttet vente månedsvis i kø, skal de nå få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Dette skal gi bedre oppfølgingen av den enkelte og gjøre at det blir lettere å få hjelp for eventuelle tilbakefall etter endt behandling. Det er du som er ekspert på ditt eget liv og som vet hva som er viktig for deg. Derfor får du selv innflytelse på behandlingen og rett til å velge behandlingssted.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis. Her er det mulig å få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen. Dette er en viktig tjeneste for barn og unge, og er ofte et av de første stedene ungdom henvender seg når de oppdager at noe ikke er som det skal eller bare har behov for å snakke med noen. I perioden 2013 til 2019 har regjeringen styrket denne tjenesten med over 1,3 milliarder kroner.

Samtidig er det viktig å gi barn og unge egne verktøy for å håndtere vanskelige situasjoner. Derfor har vi fått livsmestring inn i skolen, vi har bevilget 5 millioner til utviklingen av en mestringsportal for plager som angst, depresjon og søvnvansker og styrket hjelpetelefonen til Mental Helse og Kirkens SOS med 10 millioner.

I perioden 2013 til 2019 har kommunene fått mulighet til å motta et tilskudd per psykologårsverk de rekrutterer. Gjennom tilskuddsordningen har det vært en solid økning i rekrutteringen, og i 2019 er det gitt tilskudd til totalt 590 psykologstillinger i 369 kommuner og bydeler. Et tilstrekkelig antall psykologer er en forutsetning for en god helsetjeneste. Derfor er det bra at regjeringen innførte denne tilskuddsordningen, som har gitt 411 stillinger siden 2013.

Det er dessverre noen barn og unge som fremdeles plager andre, til tross for at regjeringen har styrket kampen mot mobbing. Nå er det eksempelvis mobberen som må bytte skole. Det er bra. I tillegg har FrP i regjering sørget for at det innføres et mobbeombud i alle landets fylker som skal hjelpe barn og unge som utsettes for mobbing. Ingen barn og unge skal måtte grue seg til å gå på skolen.

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med fylkets mobbeombud, kommunens helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Back To Top