fbpx
Annonse:

Støy ved Omdalsøyren

Arendals Tidende hadde den 01/10 2019 en artikkel om støy fra Arendal havn. I den forbindelse vil vi komme med supplerende opplysninger om ting som ikke kom med i artikkelen.

Havnefogden sier han har respekt og forståelse for at det er mye støy og bråk, men mener at de overholder egne regler.

Sinusrapporten fra 2006 fastslår at med bevist organisering av virksomheten og valg av støysvakt utstyr vil en kunne tilfredsstille kravene på dagtid (kl. 07.00-19.00). Det ansees som urealistisk å kunne tilfredsstille gjeldende retningslinjer om natten med normal havnedrift. Havnefogden påpeker videre i artikkelen at Arendal havn har selvpålagte restriksjoner for å unngå nettopp dette, men det er ikke tilsvarende på AT skog (tømmerkaia) og Nymo. Her må en påpeke at de nevnte kaier (Nymo og tømmerkaia) er en del av Arendal havnedistrikt, og det er Arendal kommune som skal sette grenser for hva som er tillatt, og ikke havnefogden. Han klarer ikke å holde seg innenfor det som sinusrapporten sier, altså arbeidstid fra kl. 07.00-19.00. Arendal kommune har egne havneregler, og det er vel på tide at kommunen tar reglene i bruk. Havnefogden understreker også i artikkelen at de har en god dialog med naboene. Vi må bare vise til at vi i september 2018 skrev brev til Arendal kommune, fylket og havnestyret hvor vi atter en gang påpekte den vedvarende støyen på natten som vi har opplevd de siste ti år.

Havnefogden sier at de har hatt god dialog med de berørte, men ett år etter vi sendte brevet (nå oktober 2019) har vi ennå ikke fått svar, så hva havnefogden mener med god dialog skjønner vi ikke. De få svar vi har fått på mail fra havnefogden de siste 10 år er ikke mange, og vi har tatt vare på dem til senere bruk. Han sier videre at regelverket sier at havnen må ta imot båter hele døgnet, men regelverket sier ikke at det skal lastes/losses hele døgnet spesielt i nærliggende boligområder.

I møte med kommuneoverlegen den 19/06 2019 møtte ingen fra kommunen eller havnestyret, selv om de var invitert. I møte med kommuneoverlegen påpekte vi at vi ville ha fem støymålere på permanent basis for å måle støyen, men har ennå ikke fått tilbakemelding på dette. Nå har det seg lik at det ikke er Arendal kommune som skal påkoste målerne, men Arendal havn, Nymo og AT skog (tømmerkaia).

Vi har også sjekket dokumentfilene til havnestyret, hvor havnefogden er sekretær, men kan ikke finne at brevet er behandlet i styret. Vi får vel spørre de som sitter som representanter i havnestyret om de har vært med på å behandle brevet. Hvis det ikke er behandlet så har vi fremdeles noen kopier igjen som kan deles ut til havnestyrets medlemmer. Hvis brevet har vært behandlet så spør vi oss, hvor har da svarbrevet fra havnestyret tatt veien.

Når det gjelder arbeidstiden i havnen så vil vi gjerne vite hvem som har godkjent dette. Dette gjelder også fullmakter som skal være utstedet. Er det havnefogden, havnestyret eller er det rådmannen med sin stab som har gitt dette.

På møtet den 14/02 2018 på Tromøy med medlemmer fra kommunen og fra havnestyret ble det nevnt at det var gitt fullmakt til å overskride tiden for lasting/lossing. Da de ble spurt om hvem som hadde gitt en slik fullmakt, ble svarene vage.

Videre så sier havnefogden at han ikke kjenner seg igjen når det gjelder bråk og lasting på natten. Vi kan fortelle at dette er tredje gangen på kort tid. Den første var julen 2017. Andre gang påskeaften 2019 i intervju med Agderposten. Tredje gang var like føre Arendals Tidende gikk i trykken den 01/10 i år. Ved å si at han ikke kjenner seg igjen i dette som nevnt ovenfor, så sier han faktisk at han ikke vet hva som foregår på kaia. Havnefogden sier også at vi må sende mail hvis det skjer igjen (lasting/lossing).

Spørsmålet blir da om de ikke har folk på kaien når lasting/lossing pågår.

Da de amerikanske myndigheter godkjente OPA 90 var en av de første kommentarer “At det å ikke vite hva som foregår er en kriminell handling og kan derfor straffes”. Dette bør kanskje i større grad også etterleves i Norge.

Videre så kom det heller ikke frem i artikkelen at ifølge Sinusrapporten så er det 120 hus som ligger innenfor støygrensen til Arendal havn. Nå finner vi ikke noe rapport for Nymo og tømmerkaia. Hvis vi antar at det er cirka 60 hus i tillegg som ligger innenfor støygrensen til Nymo og tømmerkaia, så får vi totalt 180 hus. Hvis vi regner tre personer i hvert hus, snakker vi om cirka 500 til 600 mennesker som er påvirket av støyen langs fjorden. Det er fantastisk at Arendal kommune sitter rolig og lar dette skje. I øyeblikket så ser det ut som at Arendal kommune er villig til å ofre de cirka 600 mennesker som er påvirket av støyen på mammons alter.

Vi må vel være såpass edruelige at vi kan innse at dette er en havn i nærområder hvor minsteavstand til hus på tromøysiden ikke er så mye større enn ca 100 meter til båter og rigg som ligger der. Vi har også nevnt at det finnes andre regler som er i bruk (kommuneloven og T-1442). Kan nevne Brevik, Ormsundterminalen, Borg i Sarpsborg og Sandnes med flere. Har også sjekket med våre naboer i Danmark og Sverige som har fastsatt arbeidstiden til mellom 07.00 og 16.00, vanligvis mandag til fredag, hvis båten er i ferd med å avslutte lasting/lossing kan det tillates tre timer ekstratid frem til kl. 19.00. Dette er også for havner som ligger i nærheten av boligbebyggelse.

Lokalsamfunnets behov for fred og ro.

Vi viser til tidligere henvendelser om støy fra tidligere nevnte kaier. Først og fremst ber vi kommunen i klartekst å redegjøre for hvilke regler som gjelder langs fjorden. Videre så ønsker vi svar på hvilke regler som gjelder for naboers påvirkning, krav om informasjon underveis i en prosess som er i en konstant utvikling og som forstyrrer en rekke mennesker i en grad som fratar oss nattesøvnen og påfører befolkningen mye stress. I hvilken grad taes det hensyn til naboer ved plassering av båter og rigg. Hører at båter langs kai ligger med hjelpemotorer i gang 24 timer i døgnet.

Videre så er vi interessert i hvilke bedrifter som skal på plass i bukkevika når den er klargjort.

Vi som nabolag opplever i liten grad medvirkning. Vi ønsker derfor at kommunens og fylkets støyfaglige personer med kompetanse informerer oss om videre planer og hvordan kommunen tenker seg å verne oss mot mer støyforurensning. Det er vel på tide å påbegynne en konsekvensutredning med tanke på støyforurensningen.

To lover som kan være av interesse: Plan og bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav f. Skal planer “fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”.

Folkehelseloven §11: Helsekonsekvensutredning. Kommunen skal pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for forhold ved en eiendom, for egen regning å utrede mulige helsekonsekvenser av tiltaket eller forholdet.

I vedtekter for Arendal havnevesen står det i § 1-1. Arendal bystyre er havnevesenets øverste organ. Arendal havnevesen ledes av eget styre- Arendal havnestyre. Videre står det i kap. 3 § 3-1 “Sitat”: Havnefogden kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom havnefogden i enkelte tilfeller har fått fullmakt til å avgjøre saken. Hvem er det som gir denne fullmakten? (Gjelder også utvidet laste/lossetid på natten og på søndager/helligdager?)

I 2018 begynte Arendal kommune å legge til rette for FNs bærekraftsmål som trer i kraft i 2019. I mål 12.4 står det at innen 2020 og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet. Med tanke på støy så venter vi i spenning på hva dette vil innebære for menneskene langs fjorden.

Hilsen Arild Svendsen, Dagfinn Rylander og Sven E. Jensen.