fbpx
Annonse:

Statlig finansiering av omsorg vil medføre storstilt privatisering!

Arendal bystyre skal behandle en sak om statlig finansiering av omsorg, torsdag 30. januar 2020. Regjeringen frister med penger i oppstarten, men som gradvis vil bli tatt bort frem mot 2022. Og fra 2023 vil kommunen selv måtte stå ansvarlig, både økonomisk og for hvordan omsorgstjenestene skal organiseres.  I den forbindelse vil det være viktig å advare mot å gå inn i en slik forsøksordning!

Statlig finansiering av omsorg er en av Frps «hjertesaker» da de satt i regjering. Ordningen ble først implementert som en prøveordning i 2016. 6 kommuner meldte sin interesse første gang, og nå vil regjeringen utvide forsøksordningen til flere kommuner frem til 2022.

Eksperimentet med statlig finansiert omsorg i kommunene har synliggjort at ordningen koster langt mer enn staten har trodd. De kommuner som får positivt svar etter søknad vil få tilskudd, men det er kun i en forsøksperiode. Utfordringen for kommunene er at kostnadsbildet fort kan bli mye høyere, og kommunene vil bli sittende igjen med de økonomiske og organisasjonsmessige utfordringer.

Hva vil regjeringen egentlig med denne forsøksordningen? Og hvordan vil de komme til det endelige målet? For det er ikke noen tvil om at hensikten fra regjeringens side er å få til en «velferdsmix», som betyr et mangfold av alternativer. Kommersielle, ideelle og offentlige aktører vil etter hvert være leverandører av disse tjenestene om dette får utvikle seg. Noe som til slutt vil medføre en storstilt privatiseringsbølge av omsorgstjenestene!

Kraftig kostnadsvekst og svekket demokrati er noe av realitetene med statlig finansiering av omsorgstjenester, og kanskje dette er noe av hovedgrunnen til at mange kommuner ikke ønsker å være med. Fagforbundet og KS er også mot denne form for finansiering/organisering av omsorg.

Argumenter for ikke å gå for statlig finansiering av omsorgstjenester:

  • Finansieringsmodellen gir forbud mot overføring fra budsjett for omsorg, og kommunen er derfor «låst» til å kunne omdisponere midler.
  • Kommunen får svekket lokaldemokrati, for staten vil sette premissene for pengebruken lokalt.
  • Det settes en standard for tjenestekriterier for å få stykkprisfinansiering, og dette kan svekke faglige og politiske tiltak som kan være bedre enn standardkriteriene.
  • Legges til rette for storstilt privatisering av omsorgstjenestene.
  • Medfører økte kostnader til pleie- og omsorgstjenester for samtlige brukergrupper.
  • Det er ikke konstatert noen økt kvalitet pga. ordningen.
  • Skaper unødig mye byråkrati og økt rapportering siden «bestiller- og utførermodellen» er tenkt benyttet.

 

«Bestiller- og utførermodellen» er en modell som er tenkt benyttet og denne modellen er en forløper for konkurranseutsetting og til slutt privatisering. Slike modeller er oppkonstruert og er blitt benyttet i flere offentlige virksomheter utenom kommuner, nettopp for å privatisere offentlige tjenester/oppgaver.

Det kan synes som at enkelte kommuner føler seg fristet til å være med på en forsøksordning med statlig finansiering, for på den måten å få noen ekstra penger i en vanskelig tid. Og det kan synes som at dette er en del av en strategi. Først «sultefore» kommunene med mindre rammeoverføringer, for deretter å tilby penger for på sikt å få etablert en privatisering av omsorgstjenestene.

Med konkurranseutsetting og/eller privatisering av offentlige oppgaver/tjenester vil skattepengene bli dårlig forvaltet og i verste fall havne i «lomma» til selskaper utenfor Norges grenser. Offentlige velferdstjenester drives best økonomisk når det offentlige selv eier og drifter disse tjenestene/oppgavene, gitt at det offentlige driver rasjonelt og effektivt! Regjering og Storting burde heller gi større rammeoverføringer til kommunene for at kommunene selv kan vurdere hvordan pengene best kan benyttes!

Statlig finansiering av omsorg kan defineres som «å pisse i buksa». Kan føles godt i starten, men føles ubekvemt etter hvert. Det er derfor å henstille til at både Arendal bystyre og andre kommune- og bystyrer ikke går inn på statlig finansiert omsorg!

 

Steinar Rasmussen

Leder LO i Østre Agder