fbpx
skip to Main Content
Foto: privat.

Røe Isaksens Realfagskommuner Arendal er en opplagt kandidat!

UTDANNING:

Statsråden har ved flere anledninger uttrykt bekymring for realfagsnivået i norsk skole, der nesten én av fire elever har så dårlige matematikkunnskaper fra ungdomsskolen at de kan få problemer med å fullføre videregående skole og å greie seg i arbeidslivet.

I NITO – Norges største organisasjon for Ingeniører og teknologer deler vi denne bekymringen. Norge har et kunnskapsbasert arbeidsliv og vi trenger mange arbeidstakere med høy kompetanse i realog teknologifag for å løse fremtidens utfordringer, men for oss er det også viktig å påpeke at praktiske matematikkog realfags kunnskaper er nødvendig i alle yrker, enten vi snakker om yrker med utdanning på videregående, høyskoler eller universitetsnivå.

I løpet av 2015 lover statsråden en helhetlig strategi som skal svare på utfordringen. Vi imøteser denne satsingen med glede. I høst kommer første ledd i strategien og rundt 25-30 kommuner skal velges ut som såkalte realfagskommuner. Kommunen skal inviteres og de må selv ta et bevisst valg om de har lyst til å være med på satsingen eller ei. De utvalgte realfagskommunene vil få midler av staten, og samtidig må de inngå forpliktende avtaler om hvordan de skal følge opp satsingen.

Med jevne mellomrom får vi resultatene fra PISA og andre internasjonale undersøkelser som forteller oss at nivået for de norske elevene ikke er godt nok, og selv kan vi hvert år sjekke resultater fra nasjonale prøver og se at skolene i Aust-Agder har en vei å gå. Kommunene som skal få bli realfagskommuner må forplikte seg til å kartlegge hvordan det står til i kommunene når det gjelder resultater og lærerkompetanse og sette seg klare mål om hva de vil oppnå. Det må jobbes systematisk og konkret, ned på hver enkelt skole.

Statsråden lover at departementet vil bidra med øremerkede midler og gode krefter i de utvalgte kommunene, og det loves tilgang til fageksperter, faglige nettverk, ulike analyseverktøy, samt mulighet for økt kursing og skolering av lærerne. For en mulighet! Statsråden ønsker bl.a. å rekruttere kommuner som har store utfordringer og som har dårlige resultater i matte og naturfag, men samtidig peker han på viktigheten av å ha vilje og motivasjon til å gjøre noe med problemet.

Vi mener at Arendal kommune, som pådriver for, og som vertskommune for Vitensenteret Sørlandet, har et regionalt ansvar for å gå foran, også i denne saken. Vi oppfordrer derfor bystyret i Arendal til å ta et bevisst valg – og melde seg på i kampen om å bli en av Røe Isaksens første Realfagskommuner.

Å oppleve glede og mestring i møte med realog teknologifagene på et tidlig nivå i utdanningsløpet er en viktig forutsetning for å lykkes videre i både utdanningog yrkesliv. Lykke til!

Back To Top