Arendalsuka

Så er sirkuset i gang igjen. Hvem skal få delta. Hvem skal få leke med hvem. Først så fikk Alliansen ja, så fikk de nei og så ja, nei, ja og til slutt nei. Er det en gjeng unger som…

Arendalsuka representerer parlamentarisk antidemokratisk diktatur!

FMI fikk som eneste organisasjon og politisk parti nei på sin søknad om standplass under Arendalsuka. Tilrådningen fra sekretariatet til Arendalsrådet var å nekte oss deltagelse. Begrunnelsen var påstandene om at FMI representerer rasisme og har en voldelig fortid. Vi…

LEDER: Rot, respektløshet og hat

Vi, og med vi mener Arendals Tidende oss som mener alle mennesker er like mye verdt og som mener at det må være en grunnpilar i det norske samfunnet. Vi må være pinlig nøyaktige, ryddige og åpne i møte med…

Pensjonistene fortjener bedre

Fire år på rad har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft. I år endte trygdeoppgjøret med NULL. Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett på pensjon, inntekstvekst på linje med yrkesaktive og at trygdeoppgjørene skal behandles at Stortinget. Pensjonistene opplever den samme prisveksten på strøm,…

LEDER: Boplikten som røver innbyggere

En spørreundersøkelse er akkurat nå ute på nett fra Arendal kommune, og frem mot mandag 3. juni ønsker de at så mange som mulig skal svare på spørsmål om hva de ønsker seg fra boligpolitikken i Arendal. Resultatet skal danne…

Arendalsuka innskrenker ytringsfriheten til minoriteter.

Hvordan styrker vi demokratiet ved å slippe Alliansen og SIAN til det «demokratiske danskegulv»? Når Arendalsuka nå velger å fremheve rasistiske, antisemittisme og islamofobe ytringer det offentlige rom, så reduserer og begrenser dere minoritetenes ytringsrom betydelig. Dere skriver, i en…

FrP vil forbedre BPA-ordningen

Personer med nedsatt funksjonsevne fortjener å leve fullverdige liv og mulighet til å fungere i samfunnet som alle andre. Skal personer med nedsatt funksjonsevne kunne bidra i lokalsamfunnet, stå i jobb, engasjere seg politisk eller rett og slett kunne ha…

Interpellasjon til bystyret – Alliansen og Sian på Arendalsuka

Rådet i Arendalsuka har bestemt at både SIAN og Alliansen skal få delta med stand under Arendalsuka. SIAN har tidligere blitt bortvist etter at de trakasserte forbipasserende og det oppsto truende situasjoner ved deres stand. Alliansen har ved sin leder…

Støtte til de streikende i sykehusene.

LO Stat og YS har tatt ut medlemmer i streik i sykehusene, også på Agder. De streiker for at alle ansatte, også de med mindre enn 20 % stilling skal ha rett til å tjene opp pensjon, bli innlemmet i…

Arendalsukas (ekstra) romslige tolkning av ytringsfriheten

Mange av oss har fulgt godt med i prosessene rundt høyreekstreme og høyreradikale partier og organisasjoner som ønsker å delta på Norges største politiske scene, nemlig Arendalsuka. Ytringsfriheten har naturlig nok stått helt sentralt når Rådet for Arendalsuka har vurdert…

Fagforbundet vil streike for å hindre pensjonssvik i sykehusene

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter unner ikke sliterne i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone. Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste pensjonsordninger, den gir trygghet den dagen du går av med pensjon, om…

Stor mangel på helsefagarbeidere

Det er ingen nyhet at vi har en økende mangel på helsepersonell. Vi kan mangle 18 000 helsefagarbeidere og hele 28 000 sykepleiere om 15 år, viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Men er tallene riktige?   Det er grunn til…

LEDER: De små tingene som blir store

Helga som var gikk NM i gatefotball av stabelen i Arendals gater. Arendals Tidende har vært med som sponsor av arrangementet og skrevet om det. Vi mener det er viktig å vise hvordan enkle ting som en ball og en…

LEDER: Fornyelse

Ei uke etter juleaften feirer vi nyttår. Vi planlegger en ny start, setter nyttåsforsetter og har store tanker om det nye året. Når snøen forsvinner, blomstene forsiktig kommer tittende opp av jorda og etter hvert gjør seg synlige i all…

Uverdig populisme fra Arendal FrP

I en interpellasjon til bystyret 23. mai har Arendal FrP stilt spørsmål til ordføreren om han ønsker å innføre en bosettingsstopp for enslige mindreårige asylsøkere. Dette begrunner de med at denne gruppen ungdommer bidrar til økt kriminalitet og utrygghet i…

Hva er egentlig demokratisk?

Vi lever i en merkelig tid hvor det etablerte er truet i mange land i Europa. Partene skriker til hverandre at motparten ikke respekterer demokratiet og er udemokratiske. Gule vester fortsetter sine protester i Frankrike og Brexit er blitt største…

Vi må forebygge mangelen på sykepleiere!

Vi går mot en stor underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). De har regnet at Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035. For Arendal kommune vil det medføre en manko på langt over 200 sykepleiere, og mer…

Lovfester aktivitetstilbud for demente

Ifølge Folkehelseinstituttet er det i dag mellom 80 000 og 104 000 demente i Norge. Kommunen har i dag ansvaret for å gi demente et meiningsfullt aktivitetstilbud på dagtid. Dessverre ser vi at mange kommuner enten ikke har et slikt tilbud, eller…

Barna trenger årvåkne, modige og tydelige politikere

Ole Paus har sagt at KrF har politikk for de som trenger politikk. Barna har ingen egen stemme i bystyresalene. De er avhengig av at det er politikere som setter deres hverdag på sakskartet.    Nå vi leser og hører  at…

Interpellasjon til bystyret 23. mai 2019

  Hvilket aktivitetstilbud har Arendal kommune til mennesker i aktiv rus? Hvordan følger Arendal kommune opp med tiltak for statlige midler til ettervern? Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige…