fbpx
skip to Main Content

Nytt kommunekart?

Blant mange og viktige politiske saker som står på dagsorden under Arendalsuka finner vi spørsmålsstillingen «Hva er viktig med større kommuner og hva blir konsekvensen for fylkeskommunen og for staten?» Den nye regjeringen har varslet at den ønsker å endre på dagens kommunegrenser, for å skape et fremtidig kommune Norge med sterke og robuste kommuner. Sagt på en annen måte så handler det om å få færre og større kommuner. Det skal igjen åpne for at mere makt og ansvar kan flyttes ut i kommunene. Selv om det har versert enkelte meninger om hvor stor en kommune bør være er det ennå ikke satt to streker under det endelige tallet.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgavene siden den gang. Uten at det, etter mange lokalpolitikeres oppfatning, har medført tilsvarende økonomiske overføringer fra statens side. Det er vel liten tvil om at det i dagens kompliserte samfunn er behov for organisasjoner og enheter med en såkalt kritisk størrelse, for å løse viktige samfunnsoppgaver på best mulig måte. Enten det gjelder helse, samferdsel eller nødetater. På den annen side finner vi flere store strukturelle endringer som ikke har gitt de resultater som var forutsatt. Her er det lett å trekke frem Navreformen og de omfattende sykehusreformene som fortsetter tilsynelatende uten å komme til en ende. I tillegg er det vel verdt å ta med seg at innbyggerundersøkelsen fra 2013 viste at innbyggerne i små kommuner er mer tilfreds med omsorgstjenester og tjenester mot barn, enn i de større kommunene.

I Kommuneproposisjonen 2015 presenterer Regjeringen den helhetlige planen for kommunereformen. At det legges opp til endringer er vel hevet over tvil. Spørsmålet blir vel i hvilken grad kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil tvinge frem et nytt og revidert kommunekart fra 2017. Uten at det legges opp til et mer selvvalgt løp fra de berørte kommunene. Kommunereformen vil være en viktig og følsom sak i mange kommune – og bystyrer i tiden fremover. Spørsmålstillingen for mange blir nok ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det.

Back To Top