fbpx
Annonse:

Noen fakta om Torbjørnsbu gård

Det hevdes at Arendal Eiendom KF er opptatt av å praktisere mest mulig hemmelighold om Torbjørnsbu gård. Videre at saken stod på dagsorden i siste styremøte i Arendal Eiendom. Begge deler er feil.

Arendal Eiendom er et kommunalt foretak med bystyret som oppdragsgiver. Foretakets virksomhet er regulert av kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven på sammen måte som bystyret selv. Dette tilsier at alle saker skal behandles åpent, med mindre et unntak tilsier noe annet.

Når Arendal Eiendom fatter vedtak som handler om forretningsmessige forhold så vil noen vedtak være unntatt offentlighet. Dette er i tråd med gjeldende lovverk. Når det gjelder Torbjørnsbu gård så er saksforelegget åpent, saken ble behandlet i et åpent styremøte før jul og styrets vedtak er offentlig. Det finnes i denne saken ikke hjemmel for å holde informasjon tilbake.

Bystyret forventer at styret i Arendal Eiendom avhender bygninger som kommunen ikke benytter. Dette fordi kommunen har mange bygninger å vedlikeholde og drifte. Arendal Eiendom skal prioritere bygg som kommunen har bruk for. Dette er et viktig utgangspunkt for Arendal Eiendom.

Bygningen på Torbjørnsbu har ikke vært benyttet på mange år. Den er i dårlig forfatning og det vil kreve mye midler å sette bygningen i brukbar stand. Kommunen har ingen oppgaver eller avdelinger som kan finne sin plass her. Daglig leder i Arendal Eiendom har på dette grunnlag anbefalt at bygningen rives. Styret har besluttet å befare område, samt undersøke hva det vil koste å rive huset.

I saksforelegget til Arendal Eiendom kommer det fram at verneinteresser kan tilsi en annen vurdering. Kommunedelplan for bevaring omtaler området på Høgedal og Torbjørnsbu som ett av til sammen 66 områder i Arendal kommune som er aktuell for bygningsmessig bevaring. Slik forstår jeg denne kommunedelplanen.

Arendal Eiendom har rehabilitert mange eldre hus. Gamle tollboden, der Tyholmen frivillighetssentral holder til, og det gamle rådhuset til Arendal kommune er gode eksempler. Det ligger nå til rette for Arendal Eiendom skal rehabilitere Lassens hus.

Styret har fått et brev fra Fortidsminneforeningen, Avdeling Aust-Agder. Det tar vi med i den videre saksbehandling.

Saken stod ikke på dagsorden i dagens møte, slik det blir sagt i Agderposten i dag. Vi har ingen bråhast. Styret bestemte før jul at vi ønsker en befaring. Det kan skje i februar. I etterkant av befaringen vil styret komme med sin tilråding.

Slik saken ligger an kommer jeg til å foreslå for styret for eiendomsforetaket gir en innstilling til bystyret. Så kan bystyret i et åpent møte ta stilling til fremtiden til huset på Torbjørnsbu. Dette for å sikre en åpen totrinns saksbehandling.

Atle Svendal
Styreleder Arendal Eiendom KF