fbpx
skip to Main Content

MUSIKKBYEN ARENDAL I FARESONEN

Det foreslås omfattende kutt i kommunebudsjettet 2020 som legges frem for bystyrebehandling 19. desember, blant annet i kultursektoren. Det er en omfattende liste med ulike kuttforslag fra både posisjonen og opposisjonen i bystyret. Alle kuttene vil ramme kommunens kulturliv hardt.

Dersom posisjonens forslag vinner fram, vil det i driftsbudsjettet eksempelvis bety at kulturskolen og kulturnettverket mister 1 mill. kroner hver. I tillegg er det kuttet 1 mill. kroner i støtte til regionale kulturinstitusjoner uten at det er spesifisert hvilke dette gjelder og hvordan kuttene fordeler seg.

Aust-Agder musikkråd og Sørnorsk jazzsenter merker seg også at de beskjedne driftstilskuddene våre to regionale musikkorganisasjoner mottar, er foreslått nullet helt ut i noen av budsjettinnspillene. Blir det vedtatt vil det være en uklok beslutning som gjør at Arendal kan miste de to eneste regionale musikkorganisasjonene som ikke ligger i Kristiansand. Det kan gjøre at kommunen taper viktig kompetanse og ikke minst arbeidsplasser og skatteinntekter.

Når vi i 2020 blir innlemmet i Agder fylkeskommune, er det særlig viktig at Arendal posisjonerer seg og sørger for at kommunen opprettholder og videreutvikler sin rolle som musikkby og legger til rette for de få regionale musikkorganisasjoner som har tilhold i kommunen.

Arendal har de senere år befestet seg som en særlig attraktiv musikkby, både når det gjelder bredde og kvalitet i konserttilbudene, og ikke minst publikumsoppslutningen. At det ryktes at Arendal har et attraktivt musiker- og konsertmiljø er viktig for byens omdømme, for attraktivitet for nyankomne innbyggere og besøkende, og for innbyggernes oppfatning av egen kommune.
Den posisjonen Arendal har oppnådd som musikkby har oppstått til tross for at de økonomiske bidragene fra kommunen har vært beskjedne, men akkurat tilstrekkelige til at blant annet alle frivillige orker å stå på for å utvikle dette videre.

Kulturbudsjettet utgjør en forholdsvis liten del av kommunens totalbudsjett. Samtidig er det slik at tjenestene, aktivitetene og tilbudene på kulturfeltet som kulturenheten i kommunen, frivillige lag/foreninger og organisasjoner i kulturlivet i byen står bak, er sterkt delaktig i å definere Arendal kommunes identitet og attraktivitet. For mange utgjør nettopp dette kjernen i folks opplevelse av livskvalitet. Når det nå foreslås å kutte drastisk i kommunens kulturbudsjett får dette store, negative konsekvenser.

Arendal kommune er vertskommune for to regionale kompetanseorganisasjoner på musikkfeltet:
Sørnorsk jazzsenter og Aust-Agder musikkråd.

Sørnorsk jazzsenter som er produksjons- service og kompetansesenter for jazz og dekker Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylker. I forbindelse med fylkessammenslåingen utvides regionen fra 2020 med Vestfold fylke. Sørnorsk jazzsenter er et av 5 regionale jazzsentra i Norge, og yter blant annet tjenester for jazzklubber, festivaler, musikere og storband i hele regionen.
Som vertskommune har Arendal kommune gitt driftstilskudd til jazzsenteret. I 2019 var det på 75 000 kr, et beskjedent beløp i nasjonal sammenheng.

Aust-Agder musikkråd, som er service- og kompetansesenter for musikklivet i fylket, har vært lokalisert i Arendal siden starten for 40 år siden. Musikkrådet har 35 landsomfattende medlemsorganisasjoner med mer enn 250.000 medlemmer, – og er det eneste fellesorgan og kompetansesenter som har absolutt alle musikksjangre som arbeidsfelt. Musikkrådet har med sin lokasjon i Arendal vært en viktig samarbeidspart og rådgiver for Arendal kommune.
Fra 2020 blir musikkrådene i Aust- og Vest-Agder slått sammen til Agder musikkråd. En viktig forutsetning for å beholde Arendal som kontorsted med den administrative ledelsen, er at rådet mottar driftstilskudd fra Arendal kommune. Blir tilskuddet på kr 105.000 kuttet, kan det bety at Arendal mister Aust-Agder musikkråd til Kristiansand.

Vi vil stille noen spørsmål til politikerne i forkant av bystyrebehandlingen av 2020-budsjettet:
Er det slik at Arendal kommune og Arendals politikere ikke anser det som verdifullt for kommunen at regionale kompetansesentra i kulturlivet er lokalisert her?
Hvordan ønsker Arendal kommune å profilere seg overfor omverdenen? Som en by som sier nei takk til å være vertskap for kompetanseorganisasjoner? Hvilke signaler sender dette?

Arendal kommune har et sterkt musikkliv som blir lagt merke til langt utover lokalmiljøet.
Det er en fallitterklæring dersom tilskudd til musikklivet strykes i 2020-budsjettet. Det er også særdeles korttenkt byutviklingspolitikk dersom man velger å kutte driftsstøtte til de to regionale kompetansesentrene på musikkfeltet som har sin administrasjon i Arendal. Det er beskjedne beløp det er snakk om, men like fullt betydningsfulle beløp for våre organisasjoner.
I tillegg er det slik at det kommunen får igjen av skatteinntekter fra ansatte, leieinntekter for kontorplasser i Arendal rådhus, medvirkning til utviklingen av musikklivet og aktivitet for øvrig, sannsynligvis langt overstiger beløpene kommunen yter i driftstilskudd til Sørnorsk jazzsenter og Aust-Agder musikkråd.

Å stryke driftsstøtten til Sørnorsk jazzsenter og Aust-Agder musikkråd er uklok kulturpolitikk og dårlig omdømmebygging for Arendal kommune.

 

 

 

 

 

 

Back To Top