fbpx
skip to Main Content

Miljø og politikk i Arendal

Kommunen kan gjennomføre ENØK-tiltak i egne bygg, legge tilrette for miljøvennlig oppvarming, jobbe for å oppfylle krav til miljøsertifisering og sørge for at ulike forhold som har betydning for miljøet ivaretas i arealplanleggingen.

I Arendal kommune har det vært bred, tverrpolitisk enighet om flere av disse spørsmålene. De største uenighetene kommer til uttrykk i arealpolitikken. På overordnet nivå, i kommuneplanen, er det stort sett enighet om å satse mer på kollektivtransport og sykkel, plassere boliger slik at disse målene kan nås, og unngå spredning av handelen på en måte som fører til mer biltrafikk.

Andre felt innen arealplanlegging har det vært mer uenighet om. Nedbygging av grønne lunger, som i den famøse plansaken ved Nyli gård, har synliggjort viktige, politiske skillelinjer.

I langt større grad ser vi dette i spørsmålet om Bymarka, som er et resultat av gammeldags, avlegs vegplanlegging til skade for natur, miljø og fremtidige generasjoner.

Fra SV sin side har vi kjempet i saken om Bymarka, men har stått alene i bystyret. I andre saker, som Nyli gård, har vi hatt følge av andre. Det er likevel ikke tvil om at SV er det partiet som mest konsekvent har talt miljøets sak.

Vi har også argumentert for, og i noen tilfeller vunnet gjennom, med at de overordnede, vedtatte prinsippene skal følges også i de enkelte, konkrete sakene. I disse spørsmålene har høyre-venstreaksen i politikken lokalt vært tydelig, jo lengre mot høyre, jo mer vilje til å fravike prinsipper og dispenser fra bestemmelser. Når det gjelder å holde seg til demokratisk fattede vedtak som danne grunnlaget for videre behandling har også SV vært det mest konsekvente partiet.

Ved årets valg stiller to andre partier lister, to partier som begge taler varmt for natur-og miljøvern. Jeg sikter her til Rødt og MDG. Begge disse partiene oppfatter jeg at er på linje med SV i miljøpolitikken. Det som framstår som mindre klart er hvor de skiller lag med SV. Rødt har en helhetlig politikk som jeg har stor sans for, naturlig nok, ettersom jeg ikke ser forskjeller av betydning mellom Rødt og SV lokalt. MDG er vanskeligere å plassere, da de ikke har gitt uttrykk for hva slags politikk de vil føre utenom på miljøområdet.

Det hadde vært interessant å få klargjort fra begge disse partiene hva som skiller deres politikk lokalt fra SV, gjerne med utgangspunkt i saker som har vært behandlet i inneværende periode. Hvor ville dere fremmet andre forslag, hvor ville dere stemt annerledes, hva er forskjellen på dere og SV?

Og spesielt for MDG ville det vært interessant å få vite hvilken ordførerkandidat eller hvilken side – høyre eller venstre – dere ønsker å bidra til flertall for.

Det i seg selv kan bety mye for hvilken politikk vi vil se på ulike områder i neste periode, og verken miljøeller annen politikk kan vurderes løsrevet fra helheten.

Tar dere utfordringen?

Back To Top