fbpx
skip to Main Content

Lokal produsert energi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Dette blir mer og mer tydelig med tørke, flom og mer vær. Dette fører til store endringer i samfunnet og mer risiko for våre investeringer – med store økonomiske konsekvenser.

Diskusjonen om dette er menneskeskapt eller ikke – diskuteres, men de fleste er vel nå enige om at klimaendringene er her.

PRIMUS MOTOR: Prosjektleder for Vekst i Arendal øst, Trond G. Hansen. Arkivfoto
Arkivfoto

Spørsmålet blir da :Kan vi gjøre noe med det?

Folk blir forvirret når det skal satses som vanlig på oljeleting samtidig som vi skal over i et mer bærekraftig samfunn. Mulig at dette er riktig i dagens situasjon – men må vel tones ned i fremtiden? Vi må få frem tiltak/handlinger som er bra uansett om klimaendringene er menneskapte eller ikke. Vi må få frem tiltak som kan aksepteres av folk flest og som vil kunne skape bred oppslutning blant våre politikere. og skape folkelig engasjement!

En premiss her er at reduserte utslipp av CO2 og andre gasser vil kunne redusere – og reversere klimaendringene.

Et tiltak som kan gjennomføres nå med store positive effekter er: Fremme lokal produsert lokal energi ( LPE).

Et eksempel:
På våre private hus, eiendommer, offentlige bygg og på næringseiendom kan vi tilrettelegge for å etablere våre egne minikraftverk med solceller, vind og jordvarme m.m. Dette vil skape vinn vinn situasjoner for vanlige folk, næringslivet, kommuner, fylker, regioner og for staten.

For å få dette i gang – må disse investeringene støttes med økte tilskudd.

Oljefondet eller CO2 fondet er skapt gjennom å forurense. Ut fra reglen om at forurenser selv skal rette opp forurensingen er det rimelig at deler av dette fondet brukes til å sette i gang positive prosesser for å redusere CO 2 utslippet til atmosfæren.

Forslag:

 1. Staten gjennom ENOVA bevilger for eksempel 500 mill kroner til formålet.
 2. Tilskudd til LPE begrenset til 50% av investeringen med et maks tilskudd på NOK 75.000,-. Pr anlegg.
 3. Dette vil kunne utløse en investering på kr 1 milliard over hele landet.
 4. Staten vil umiddelbart når investeringen foretas motta kr 250 mill tilbake i moms.
 5. En rekke selskaper vil øke sin omsetning og nye produkter vil utvikles med følge at økte skattekroner kommer inn til stat, fylke og kommune.
 6. Strømmen vil kunne gå fra huset og rett til forbruk som reduserer svinn – eller lagres ved hjelp av batterier.
 7. El-bil satsingen vil kunne gjennomføres raskere. Strømmen til lading går fra taket og rett i bilen. Strømberedskapen blir styrket og vi vil alltid ha strøm til bilen. I gode tider med stor produksjon kan også strøm lagres i ekstra batterier til fremtidig bruk.
 8. Konservative beregninger kan tyde på at vi i Norge vil kunne produsere minst 50% av vårt forbruk selv.
 9. Energiselskapene og nettselskapene må ha mottaksplikt for strøm som produseres – og ikke lagres eller brukes.
 10. Det er nærliggende å tro at energiselskapene for eksempel kan motta solstrøm om sommeren – fylle opp vannressursene sine til bruk om vinteren – nasjonalt eller til eksport til høyere priser.
 11. Offentlige bygg som skoler vil ikke bruke strømmen som produseres selv om sommeren men vil fortsatt produsere strøm. Det må sikres at denne strømmen brukes i lokalområdet eller tas inn av energiselskapene
 12. Tekniske utfordringer kan være at det må investeres i det lokale strømnettet for å sikre en problemfri distribusjon lokalt.
 13. Flomsikring kan også være en utfordring – og selskapene kan bli tvunget til å slippe ut vann uten at det produseres strøm i perioder. Dette bør være å mulig å løse gjennom å ta vare på vannet i nye dammer og produsere energi senere. Det bør igangsettes prosjekter for å se nærmere på dette.
 1. Alt i alt vil økt produksjon av grønn strøm i Norge muliggjøre eksport med langsiktige avtaler til EU mot at kullkraftverk på sikt kan stenges ned med reduserte CO2 utslipp.
 2. Et problem i EU i dag er at de mangler grønn strøm til el bilene- og med bruk av kullkraftstrøm til el bilene vil CO 2 utslippene ikke reduseres.
 3. Økt beredskap ved strømbrudd pga trær som faller over ledingene mm. Vi vil fortsatt ha lokal strøm.
 4. Opprenskning langs strømledningene kan brukes til produksjon av biosin og biodiesel.
 5. Dette vil gjøre det mulig å beholde store deler av bilparken med reduserte utslipp.
 6. Bioproduksjonen startes opp lokalt i Åmli i 2019/2020.De vil kunne sikres nok trevirke til å kunne holde en stor produksjon i gang.
 7. Den biokraften som skal produseres i Åmli sendes etter dagens planer til Lysekil til raffinering. Kan det vurderes å bygge ut denne kapasiteten i Norge for eksempel i Arendal Havn?

Vi kan lokalt forsøke å samle interesse omkring dette regionalt og fremme et slikt tiltak sentralt.

Lokalt vil vi kunne sette i gang en prosess som vil:

 1. Redusere CO2 utslipp.
 2. Foreta en lønnsom samfunnsmessig investering fra CO2 fondets midler.
 3. Skape nye varig arbeidsplasser i flere sektorer.
 4. Skape håp for fremtiden – det nytter å gjøre noe nå – og det er lønnsomt samfunnsmessig og for individ og næringsliv.
 5. Styrke Fylkeskommunens satsing på Electric regions
 6. Styrke beredskapen ved strømbrudd
 7. Fremme økt konkurranse i energisektoren.
 8. Næringslivet med Norgesgruppen i spissen er allerede godt i gang med dette i Lillesand.
 9. Arendal kommune og Fylkeskommunen produserer i dag energi og fjernvarme.
 10. Mulige juridiske hindringer i dagens energi regime må endres og forbedres.
 11. Agder kan bli en prøveregion for dette?
 12. Dette bør bli en del av Arendal kommunes samfunnsplan

Lokale – kommunale pålegg eller anbefalinger til å utnytte disse mulighetene må stimuleres. Kan kommunene få dekket store deler av sitt strømbehov ved egen produksjon?

Elektrifiseringen av Norge er i gang – noe som kan gi grobunn for utvikling av nye produkter innenfor måling, styring og sikring av boliger og eiendom. Vi har selskaper i vår region som kan dette.

For eksempel når strømmen er dyrest kan vi bruke egen strøm direkte eller via batterisystemer.

Konkurransen innenfor energiproduksjon stimuleres og gjør samfunnet mer robust.

Vi bør konsentrere oss om tiltak som fører til reduserte CO2 utslipp for å unngå ulykker i fremtiden og gi fremtidige slekter tro på at det nytter.

Vi må etablere stor politisk enighet om det vi gjør – slik at vi kan lykkes.

Vår generasjon har ansvaret for dette!

Mvh
Trond G. Hansen
Pensjonist og medlem i MDG

 

 

Back To Top