fbpx
Annonse:

Lærlingesatsingen – et løft for bedrede levekår!

I oktober 2019 ble de sentrale partene enige om at fra 1.1.2020 skal lærlinger og lærekandidater meldes inn i kommunenes pensjonsordning. Arbeiderpartiet mener H/KrF/V-regjeringen nå må øke lærlingtilskuddet tilsvarende kommunenes utgiftsvekst knyttet til tiltaket.

Fra årsskifte har vi fått et felles Agder. Det nye fylkestinget har vedtatt to hovedmålsettinger for arbeidet i denne perioden: bedrede levekår og reduserte klimautslipp. Ikke noen andre, det er disse to målsettingene vi skal strekke oss om å nå frem mot 2030.

Et viktig grep for bedrede levekår i befolkningen er at de unge sikres en relevant utdanning sett opp mot næringslivets behov. Her er fagopplæringen og lærlingordningen sentral. I Norge søker ganske mange, og i og for seg, nok ungdom yrkesfag. Statistikk viser at Norge har en ganske stabil andel i yrkesopplæring. I andre europeiske land, som for eksempel Frankrike, Tyskland og England, har andelen gått ned. 

Agder ligger godt an på rekruttering til yrkesfag sammenliknet med resten av landet. Men Agders utfordring er at vi ikke klarer å få dem til å gjennomføre i like stor grad som resten av landet. Dette må vi gjøre noe med. Tilstrekkelige og gode læreplasser er ett svar på denne utfordringen. 

Arbeiderpartiet mener at alle kvalifiserte ungdomssøkere (bestått Vg1 og Vg2) må få en læreplass. Agder ligger lavest på statistikk over søkere som har fått kontrakt. En forklaring kan være at for mange havner i opplæring på skolen. Agder må få flere ut i lære og ungdom må prioriteres. 

Flere av Agder-kommunene er flinke når det kommer til å opprette lærlingplasser. For eksempel har Arendal kommune en lærlingstrategi som sier at en skal tilby 3 læreplasser per 1000 innbyggere innen 2020 (ca 140). Dette betyr en økning til over det dobbelte enn hva en hadde da en startet i 2017. Dette er kommunen iferd med å levere på! Men det koster kommunen i rene kroner og kapasitet. Da er alle endringer som kan gjøre lærlingordningen dyrere en utfordring.

I oktober 2019 ble de sentrale partene (KS og arbeidstakerorganisasjonene innen dette tariffområdet) enige om at fra 1.1.2020 skal lærlinger og lærekandidater meldes inn i kommunenes pensjonsordning. Frem til 2020 har ikke lærlinger eller lærekandidater vært omfattet av denne ordningen. Direkte pensjonskostnader utgjør 11,9 % av den enkeltes grunnlønn. I tillegg kommer 14,1 % arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden. Ekstrakostnaden i eksemplet Arendal kommune blir 3,3 mill kroner (inkl lønnsjustering). Uten en økning av budsjettet for 2020 vil inntaket av lærlinger bli sterkt redusert i kommunen (kun 11 mot 50 med justert budsjett). 

Mange av Agder-kommunene har svært stram økonomi. I Arbeiderpartistyrte Arendal kommune måtte politikerne vedta å øke budsjettet for å sikre grunnleggende tjenester. Det er penger kommunen ikke har, men som de må ta av fond. Det gjør ikke kommuneøkonomien for 2021 noe bedre. 

For Arbeiderpartiet er fagutdanning og læreplasser topp prioritet, og lærlingene og lærekandidatene var en av få grupper som ikke har hatt pensjonsopptjening fra første krone. Tiltaket som ble vedtatt innebærer derfor en styrking av lærlingeordningen. Men, det er ingen andre som tjener opp pensjon under opplæring, så kanskje er dette en luksus vi ikke har råd til hvis det betyr færre lærlingplasser i Agder-kommunene. Dette må da være en utilsiktet og uønsket effekt!

Arbeiderpartiet mener at dersom kommunene ikke får kompensert dette i revidert statsbudsjett så kan vi se langt etter en videre satsing. Fylkeskommunen fikk ingen økning i årets budsjett til tross for flere oppgaver og fortsatt arbeid med sammenslåing.

V/fylkestingsrepresentantene Nina Jentoft, Fredrik Jensen (begge Hovedutvalg og utdanning og kompetanse) og Gro Bråten (gruppeleder), Ap