fbpx
Annonse:

Kvinnelige gründere i omsorgssektoren

Hvordan kan vi som politikere tilrettelegger for flere arbeidsplasser i Arendal kommune?

I 21 år har jeg vært kvinnelig gründer og næringsdrivende i barnehagesektoren i Arendal. Det har gitt meg mange tanker om utfordringene som finnes her.

I Stortingsmelding «Et nyskapende og bærekraftig Norge» fra 2008, står det at Norge har som mål at det innen 2013 skal stå en kvinnelig gründer bak minst 40 prosent av nyskapningene. Likestilling mellom kjønnene er et av FNs bærekraftmål. Barne- og likestillingsdepartementet har fem klare delmål for å oppnå likestilling både på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Et av disse målene innebærer å «sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.»

Linda Øygarden. Foto: Privat

I 2019 er vi enda langt fra mål. Tall fra professor Elisabeth C. Lunggren ved Nord Universitetet som forsker på kjønn og entrepenørskap, viser til 30 prosent, når enkeltmannsforetak og aksjeselskap er slått sammen. Rapporten som ble levert Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på kvinnedagen, av Innovasjon Norge, viser at hele 45 prosent kvinner ønsker å bli entreprenører, da må vi politikere evne å tilrettelegge bedre.   Utgangspunktet er at jo at en økt kvinneandel blant entreprenører, vil kunne bidra til mer verdiskapning, større fleksibilitet, mer innovasjon og større omstillingsevne i kommuneøkonomien. I et likestillingsland som Norge bør man forvente at kvinner står bak en langt høyere andel av nyetableringer enn det som er tilfellet i dag. Det er viktig både for likestillingen og for maktfordelingens del.

Jeg mener vi må åpne opp for og legge forholdene til rette der kvinner er. Små og mellomstore bedriftene er viktige for både vekst og produktivitet. Selv om kanskje de fleste forblir små, er det noen som kan vokse seg kraftige og som kan skape mange arbeidsplasser. Ca. 75 prosent av de som driver private barnehager i dag er kvinnelige gründere. Omsorgssektoren bør kunne strebe etter en langt høyere andel kvinnelige gründere. Vi bør se til barnehagesektoren, og lære av hvordan samfunnsoppdraget ble løst. Arendal kommune står ovenfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. Vi får et aldrende samfunn fordi etterkrigskullene nå blir gamle og fordi levealderen øker og fødselstallene blir lavere. Det vil bli knapphet på både helse -og omsorgspersonell og penger, det vil bli krevende å utforme en felles politikk for å sikre at de eldre får tilstrekkelig hjelp når det trengs.

Vi har som kommunepolitikere et stort ansvar og frihet til å innrette tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og prioriteringer. Forutsatt at vi oppfyller Stortingets krav til tilgjengelighet og kvalitet.

Hvordan skal kommunen håndtere det store presset som vil komme på både kvalitet i og finansiering av omsorgstjenesten i kommunen?
Hvordan skal tjenestene organiseres?
Hvem skal levere tjenestene?

Det er tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal ha hovedansvaret for både styringen, finansieringen og driften av velferdstilbudet. Det er likevel på tide å se muligheten som ligger for kvinnelige gründere i omsorgssektoren. Vi vet at mange sykepleiere har sluttet i sektoren, startet for seg selv som blant annet hudpleiere ol. eller begynt i andre yrker.  Private og ideelle virksomhet driftet om lag 10 prosent av omsorgsektoren i 2017, det er plass til langt flere.  Derfor blir det viktig på politisk nivå å få en debatt om hvordan private og ideelle kan bidra enda mer til å nå de omsorgspolitiske målene vi har. For at vi skal tilby best mulig omsorgstjenester må vi ha klare kvalitetsindikatorer, flere kunnskapsrike, dyktige og kreative kvinnelige gründere som kan bidra.

Kvinnelige gründere kan bidra med:
*Innovasjon, utvikling og nye arbeidsmåter.

*Nye ideer og bedre løsninger.

*Mangfold og konkurranse.

*Bruk av ny velferdsteknologi.

*Sømløshet, bedre samhandling og valgfrihet.

*Gode rammebetingelser, beslutningsrom og kapitaltilgang.

Dette vil føre til: Mangfold i sektoren, økt kvalitet på tjenestene, bedre tid til relasjonsarbeid, bedre kommuneøkonomi og større valgfrihet for brukeren. Skal en lykkes må de ansatte ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår, det må være åpenhet om økonomi, eierskap og kvalitet, samt effektiv ressursbruk. Min erfaring med å være kvinnelig gründere handler om at veien til suksess alltid er under arbeid!

Å være kvinnelig gründere handler om å vokse, følesesmessig, fysisk, psykisk, intellektuelt og økonomisk, samtidig som en bidrar for andre på en positiv måte. Det vil skape flere arbeidsplasser i kommunen vår.

Professor Guttorm Fløystad har alltid fulgt meg i mitt arbeid med mennesker, og jeg mener vi aldri må glemme det han sier:

”Det eneste som er sikkert er at alt forandrer seg. Forandringstakten øker, den som vil være med, må sette opp farten. Det er dagens budskap. Det kan være nyttig å minne om at våre grunnleggende behov aldri forandrer seg. Det er behovet for å bli sett, hørt og verdsatt.

Det er behovet for å høre til, for nærhet og omsorg, for litt kjærlighet.

Det er det bare langsomheten i mellommenneskelige relasjoner som kan gi.

Skal vi mestre forandringene, må vi derfor gjenerobre langsomheten, ettertanken

og fellesskapet. Deri ligger den egentlige fornyelse”

Vi trenger en velferdsmiks for å løse de reelle omsorgsutfordringene i framtiden. Arendal Høyre vil arbeide for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom offentlig, private og ideelle organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere, i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Arendal høyre vil arbeide for mangfold og valgfrihet.

Debatten om hvordan vi løser fremtidens omsorgsutfordringer må handle om det viktigste-nemlig brukeren og kvaliteten på innholdet i tjenesten, ikke hvem som leverer den.

Linda Øygarden
2. kandidat Arendal Høyre