fbpx
skip to Main Content

Kvalitet og nærhet henger sammen

SYKEHUSSTRUKTUR:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Aust-Agder ser med stor uro på mye i Utviklingsplanen 2030.

Vi påpeker at det opprinnelige mandatet for Utviklingsplanen var videreutvikling av de eksisterende sykehusene. Nå viser høringsdokumentet at ett sykehus påpekes som det beste alternativet fra ledelsens side.

Vi vil vise til flere svake punkt i planen som vi mener ikke er tilstrekkelig utredet.

Tilgjengelighet:

 • Ved modell 3, ett sykehus, vil økt transportbelastning av eldre og kronisk syke gjøre denne gruppen svært sårbar.
 • Ved akuttsituasjoner og alvorlige lidelser vil avstand til behandlingssted være avgjørende for pasientens liv og helse.
 • Ved modell 3, vil mange pårørende få lengre reiser enn ved modell 1, tre sykehus.
 • Modell 3 er mest sårbar for avstand til akuttfunksjoner, mens modell 1 har minst sårbarhet. Avstand/transport-belastning ved planlagt behandling avhenger sterkt av regionale helsesenter (RHS).

Helhetlig pasientforløp:

 • Modell 3 gir større avstand til kommunal tjeneste og lavere kjennskap til pasient populasjonen
 • Den gir sårbarhet knyttet til intern samhandling som følge av økt spesialisering og silotenking.
 • Den gir brudd på eksisterende relasjoner mellom kommuner og sykehus.
 • Det blir utfordrende å sikre at pasienten får lik behandling ved forskjellige RHS-er.

Oppsummering: Nærhet til kommunehelsetjenesten knyttet til helhetlig pasientforløp er svært viktig. Dette ivaretas best i modell 1. «I modell 3 er den viktigste sårbarheten knyttet til avvikling av eksisterende velfungerende relasjoner, samt økt opplevd avstand mellom sykehuset og en del av kommunene,» ifølge Risikoog sårbarhetsanalysen (ROS). Hvorfor skal velfungerende ordninger legges ned? I forhold til helhetlig pasientforløp er pasientenes nettverk, familie og nærmiljø av uvurderlig betydning.

ROS-analysen sin oppsummering av det helhetlige pasientforløp sier: «Mulige konsekvenser av oppgaveoverføring og omlegging av ressursbruk kan øke sårbarheten knyttet til de kommunale tjenestene, pasientenes nettverk/lokalmiljø og kommunikasjonen mellom tjenesteaktørene. Disse sårbarhetene vil kunne øke risikoen for brudd i pasientforløpene.»

Faglig kvalitet:

Vårt utgangspunkt er ROSanalysen: sårbarhet knyttet til de tre driftsmodellene under overskriften «Tilgang til høyspesialiserte tjenester» hvor det står følgende:

«Enkelte høyspesialiserte tjenester har så lavt volum at de samles på ett eller noen få av de største sykehusene i Norge. I noen tilfeller kan volumet av slike tjenester være «marginalt» stort nok til å kunne tilbys ved SSHF. I disse tilfellene vil konsekvensen av modell 1 og til dels modell 2 kunne være at tjenestene sentraliseres/flyttes til større sykehus utenfor Agder»

Muligheten for å ha tilstrekkelig volum og kvalitet for å opprettholde slike tjenester ved SSHF er størst i modell 3 (ett sykehus) og minst i modell 1 (dagens struktur med tre sykehus), men likevel ser vi i dag gode eksempler på velfungerende høyspesialiserte tjenester ved SSHF, som PCI-senteret i Arendal som med sin beliggenhet ikke dekker bare Agder, men et større område med befolkningsgrunnlag på over 500 000. En omgjørelse til modell 3 umuliggjør å opprettholde denne høyspesialiserte tjenesten i Agder, som fremmes som en av spydspissene til SSHF, av minst tre grunner: kompetansesvikt, responstid og forflyttet opptaksområde.

Tidsaspektet (responstiden) ved noen typer behandling er svært viktig: «Tidsaspektets betydning krever gode rutiner hvor tidstap i alle ledd søkes minimalisert. Hva som er hensiktsmessig videreutvikling av hjerteinfarktbehandlingen kan variere mellom de forskjellige delene av landet. Dersom optimal behandling skal kunne tilbys må klare transportog behandlingsalgoritmer utvikles for hvert geografiske område.»For pasienter hjemmeboende i Telemark og østre del av Agder kan det med valg av modell 3 være mest gunstig for overlevelse å bli behandlet østover i stedet for vestover. Her er Arendals beliggenhet og tilgjengelighet et fortrinn (favner 500.000 innbyggere). En tilsvarende sirkel med base i Kristiansand (modell 3) vil maks favne 250.000 innb. Muligheten for at ett sykehus i Kristiansand vil få oppgaven med PCI – behandling i et så lite opptaksområde kan få den konsekvens at vestre del av Agder (deler av Lister – regionen) ønsker å bli en del av opptaksgrunnlaget for Helse Stavanger for denne typen akutt-tjenester.

Vårt hovedpoeng er at SSHF`s muligheter til å få ansvar for regionale funksjoner innenfor høyspesialiserte akutt-tjenester ikke nødvendigvis styrkes gjennom modell 3. Mye tyder på at modell 3 innenfor noen svært viktige behandlingstilbud (hjertebehandling) øker risikoen for at vi mister regionale spesialistoppgaver, hvor modell 1 (nåværende sykehusstruktur) vil styrke muligheten til å beholde eksisterende viktige oppgaver, og sammen med Telemark samarbeide om flere slike funksjoner. Det er ikke gitt at modell 3 sikrer best tilgang på alle høyspesialiserte tjenester. Pasientbehandling hvor helseforetak samhandler på tvers av opptaksområdene for å sikre et høyere opptaksgrunnlag kan geografisk beliggenhet medføre at modell 1 har minst sårbarhet. PCI – senteret i Arendal er et eksempel på dette.

Økonomi:

 • Ved modell 3 vil mange arbeidsplasser i øst forsvinne. Det er ingen selvfølge at ansatte flytter med til et nytt storsykehus i Kristiansand. Dette får konsekvenser for skatteinntektene i kommunene.
 • Kostnadene til økt lokal beredskap økes ved modell 3, og vil gi økt belastning for kommunene.
 • Det vil også bli økte kostnader til transport av pasienter og behandlere.
 • Ved modell 3 vil det bli konsekvenser for arbeidsgivere med mer jobbfravær for ansatte som har timeavtale/behandling, på grunn av lengre reiseveier for flere.

FFO Aust-Agder mener «kvalitet og nærhet» henger nøye sammen, i et helhetlig pasientbehandlingsforløp, både for pasienter og pårørende. Derfor bør ikke «kvalitet og nærhet» settes opp mot hverandre.

Som en anførsel til vårt innspill som vi er klar over ligger utenfor deres mandat, er at et høyspesialisert sykehus av den typen SSHF`s beskriver i sin Utviklingsplan 2030 må ha et befolkningsgrunnlag på 500.000 innbyggere. SSHF`s opptaksområde er nå godt under 300.000. Derfor må Helse Sør-Øst gjøre nye inndelinger av helseforetakenes opptaksområder før en diskusjon om nedleggelser av sykehus starter. Dette bør igjen skje i etterkant av Stortingets behandling av ny nasjonal sykehusplan.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Aust-Agder

Back To Top