fbpx
skip to Main Content

Kommunal styring for bedre kvalitet i barnehagene

Høyres to toppkandidater til kommunevalget: Geir Fredrik Sissener og Maiken Messel bruker plass i et leserinnlegg i Agderposten fredag 28. august på å kommentere Arendal Arbeiderpartis eierpolitikk på barnehagefeltet. Bruk av ordet «totalstyre eierskapet» spiller på følelser knyttet til styringsmodeller Norge ligger så langt vekk fra, at det det er grunn til å kommentere dette:

Høyres to toppkandidater bør være etterrettelige og derfor forsiktige med å karakterisere andre partiers politikk. De burde heller konsentrere seg om Høyres egen politikk for å sikre bedre kvalitet i barnehagene i kommunen. Men det sier de ikke et ord om. En privatiseringsstrategi, som de taler varmt for, holder ikke. Det blir omtrent som Høyres strategi med å redusere skatter til de rikeste for å lage flere arbeidsplasser. Det blir ikke målrettet nok og veien mot målet blir for lang. Arendal Høyre fremstår som en passiv barnehageeier.

Arendal Arbeiderparti ønsker god kvalitet i barnehagene. Det regner jeg med at alle partier i bystyre er enige om. Forskjellen mellom oss er hvordan vi ønsker å gå frem for å oppnå dette.

Arendal kommune sliter med levekårsproblemer. Forskning peker på at «tidlig innsats» er veien å gå. Her er barnehagene våre sentrale. Det krever en forsterket innsats og målrettet styring fra fagmiljøene og politisk hold for å gjøre noe med en situasjon som har fått vedvare i for lang tid. For å korrigere for disse levekårsutfordringene holder det ikke for Arendal kommune å tilby en gjennomsnittsbarnehage, eller skole for den saks skyld. Vi må ligger godt over landsgjennomsnittet på kvalitet.

Sett i lys av dette er et problem at andelen barn som går på private barnehager utgjør 70 % av den totale massen. Akkurat som vi synes det er et problematisk at 10 % av elevene våre går i private skole (Høyrestyrte Bærum kommune har «bare» 5,3 %). Andelen i favør private tjenesteleverandører er blitt for høy på barnehagefeltet. Hvorfor er Arbeiderpartiet bekymret for denne situasjonen?  

Det er mange argumenter som kan dras inn i denne debatten men her vil jeg bare fokusere på muligheten til en sterk faglig og politisk styring av våre barnehager. Det kan vi først og fremst gjøre gjennom våre kommunale barnehager. Vi kan invitere, appellere og håper at de private følger på. Noen vil nok gjøre det, men bystyret har ingen direkte kontroll. Det er lett å tenke seg kommunalt initierte tiltak som vil innebære økte utgifter og som ikke nødvendigvis alle private barnehager vil eller kan følge opp. De skal tross alt drifte barnehagen med et overskudd. De ideelle barnehagene skyter gjerne dette tilbake til barnehagedriften, men flertallet drives ikke på en ideell plattform.

Skal vi som politikere kunne ivareta fellesskapets interesser, faglig og økonomisk, gjør vi det best gjennom å ha en relativt stor andel godt driftede kommunale barnehager. Arendal Arbeiderparti har derfor sagt at vi over tid ønsker å arbeide for at andelen kommunale barnehager i alle fall blir 50 %. Dette vil vi gjøre ved å bygge flere kommunale barnehager og gi flere foreldre mulighet til å velge dette alternativet.

 

 

v/Nina Jentoft, Varaordførerkandidat Arendal Arbeiderparti

Back To Top