fbpx
skip to Main Content
FYLLEKJØRTE: En 66-åring kjørte ned naboens levegg, i fylla på Hove camping. Illustrasjonsbilde/Arkivfoto

Hovedebatten: Innlegg fra ordfører

Det har ved flere anledninger fremkommet påstander om at jeg som ordfører og leder i generalforsamlingen til Hove Drifts- og utviklingsselskap har noe å skjule knyttet til prosessen om videreutviklingen av Hove. Det har jeg ikke.

VIL AVGJØRE: Arbeiderparti-ordfører Robert C. Nordli vil ha vedtak i bystyret om det skal holdes folkeavstemning, allerede førstkommende torsdag. Arkivfoto/Esben Holm Eskelund
Arkivfoto

Det er en rekke forhold i denne saken som er annerledes enn en vanlig politisk sak fra bystyrets side. På den ene siden er bystyret eier av Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS (HDU) og på den andre siden, så er bystyret reguleringsmyndighet. Bystyret må ta konsekvensen av at drift og utvikling av Hove er overlatt til et AS hvor styret utfører oppdraget innenfor de rammer bystyret som generalforsamling har definert gjennom vedtatt strategiplan. HDU er i kraft av sin organisasjonsform og virksomhetens karakter en markedsaktør. Det er derfor styret i AS-et som løpende må vurdere, innenfor rammen av lov- og regelverk for øvrig, hvilke type prosesser som best fremme de mål og strategier som generalforsamlingen har vedtatt.

Som leder for generalforsamlingen, så har jeg vært opptatt av to forhold knyttet til dialogen med HDU. 1. At styret har og følger sine vedtekter. 2. At styret følger strategien som en enstemmig generalforsamling har vedtatt. Til det første, så sier vedtektene til HDU blant annet følgende:

§ 6 Styrets oppgaver
Styret har ansvar for at selskapet drives i tråd med selskapets formål, herunder sikre at Arendal kommunes samlede interesser i området ivaretas. For å sikre at driften utvikles i tråd med styrets ansvar og oppgaver, kan styret opprette egne forretningsområder, eventuelt inngå avtaler med andre parter.

Min vurdering er at styret følger de vedtektene som er gjeldende for sitt selskap.

For det andre, så er min vurdering at sittende styret har tatt tak i utviklingspotensialet i Hove- området i tråd med den vedtatte strategiplanen både gjennom leirskole – initiativet og ambisjonen om en mer fremtidsrettet drift av campingområdet. Gjennom de årlige generalforsamlingene, så mener jeg at det har vært tilstrekkelig dialog, samarbeid og styring med HDU. Var det ikke slik ville løsningen vært å skifte ut styret. Noe jeg ikke har hørt at noen har tatt til ordet for.

Når det gjelder bystyret som reguleringsmyndighet er dette en rolle som er helt uavhengig av HDU. Derfor vil arbeidet med reguleringsplan skje på samme måte som for ethvert annet reguleringsforslag. Flertallet i kommuneplanutvalget ønsker at denne reguleringsprosessen skal skje i kommunalregi. Det er jeg enig i.  Det er viktig at bystyret nå kan vurdere hva man kan eller ikke kan realisere av det forslaget som Canvas Hove har kommet med. Min personlige vurdering av forslaget som er presentert er at det inneholder både gode og mindre gode grep. Jeg har en forventning om at allmennhetens tilgang til området skal styrkes og at framtidige tiltakene ikke skal oppleves som privatisering av området.

Det har ikke blitt fattet et eneste politisk vedtak knyttet til forslaget som Canvas Hove har kommet med. Vanlig saksbehandling er at administrasjonen godkjenner planprogrammet til en reguleringsplan. I denne saken, så skal bystyret velge om man skal gjøre det eller ei, samt om det skal en privat eller offentlig reguleringsprosess. Dette er med på å gi åpenhet og styringsmuligheter for bystyret på hvordan man ønsker å forvalte området. Jeg mener at det er et klokt grep om bystyret vedtar en offentlig reguleringsprosess. Noe som sikrer en åpen prosess knyttet til hvordan man ønsker å videreutvikle om.

Som ordfører, så registrerer jeg at det er enkelte medlemmer i bystyret som gir til uttrykk for usikkerhet knyttet til oppstart av reguleringsprosessen. Slik kan man ikke ha det. Selv om flertallet, slik de signalene jeg har fått, er klar for å sette i gang en reguleringsprosess, så mener jeg det er viktig at alle er innforstått med hva dette innebærer. Etter en dialog med HDU og Canvas Hove, som heller ikke ønsker den usikkerheten rundt dette så vil det bli gitt en orientering om de forhold i avtalene som anses relevant for reguleringsprosessen etter plan- og bygningsloven slik at bystyret som reguleringsmyndighet kan ta stilling om det skal igangsettes en prosess eller ei. Selv om avtalene er av forretningsmessig karakter, og de to selskapene ikke er omfattet av offentlighetsloven, er vurderingen at innsyn er bedre enn usikkerhet. Det er jeg glad for nå blir gjort. Deretter vil det nå bli en ekstraordinær generalforsamling i februar / mars hvor alt av inngåtte avtaler vil bli presentert i sin helhet for generalforsamlingen. Det er jeg også glad for. Dette til tross for at ikke flertallet i bystyret eller generalforsamlingen har bedt om det, så mener jeg at det er riktig for å skape trygghet for at man kan ta stilling til de avtalene som har blitt inngått.

Som ordføreren vil jeg alltid etterstrebe åpne demokratiske prosesser i alle folkevalgte organer. Det har ikke blitt fattet noen vedtak knyttet til regulering av området. Man har ikke startet enda. Den prosessen skal være åpen og skje i kommunal regi. Alle skal få gi sine innspill. Vi kommer til å ta initiativ til flere dialogmøter med de som ønsker det. Det som man da i framtiden vil få avklart er om den endelige reguleringsplanen vil være god nok for Canvas Hove og HDU, men det er noe de to selskapene selv må trekke konklusjoner på – ikke bystyret.

Robert Cornels Nordli

Ordfører

 

 

 

Back To Top