Annonse:

Historisk lockout av sykepleiere

I nesten fire uker har Norsk Sykepleierforbund vært i streik i tariffområdet NHO Service og Handel. 55 streikende sykepleiere har gjennomført en viktig kamp for de lavest lønnede sykepleierne i landet. Den kampen har hatt stor oppslutning både blant NSFs øvrige 116.000 medlemmer og i fagbevegelsen for øvrig.
Å være sykepleiere er å være ansatt i tjenester der en jobber med liv og helse, og der fraværet av sykepleier gir konsekvenser som fare for helse og i ytterste konsekvens liv. Sykepleiere er også en deltaker i arbeidslivet, en som selger sin arbeidstid og kompetanse i bytte med lønn. Som deltaker i arbeidslivet skal også sykepleiere kunne bruke virkemidlene for å kjempe for sin lønn.
Det er trist at en lovlig streik for de lavest betalte sykepleierne i landet skal ende med tvungen lønnsnemnd. Vi forstår at myndighetene måtte overta det ansvaret for innbyggernes liv og helse som NHO viste at de ikke var i stand til å ta.

NSF streiket i nesten fire uker, og ikke en eneste gang mente Helsetilsynet det var fare for liv og helse grunnet streiken. Det til tross for at NHO nektet å videresende dispensasjoner fra bekymrede ledere ved de respektive NHO-bedriftene

Det er alvorlig når NHO gjennom en kynisk lockout har valgt å sette pasientenes liv og helse i fare. Her har syke og pasienter blitt brukt som brikker i et spill for NHOs kamp om å underby sykepleiernes lønn.

Konklusjonen må være at NHO ikke setter pasientenes liv og helse først. Det mener vi derimot vi som sykepleiere gjorde med et forsiktig uttak av streikende. NHO sine virksomheter har med dette bevist at de ikke kan ha dette ansvaret. Dette mener vi er viktig at politikerne merker seg!
Det er å håpe at denne streiken har tydeliggjort for kommuner og helseforetak at selv om tjenester settes ut på anbud, kan en ikke betale seg ut av «sørge for»- ansvaret. Dette ble meget tydelig når NHO i denne konflikten gikk fra ansvaret sitt og varslet lockout for samtlige sykepleiere.

Nå avventer NSF behandlingen i lønnsnemnda og forventer at sykepleierne får gjennomslag for våre krav om minstelønn og ansiennitetsstige. Krav som ligger innenfor frontfaget. Sykepleierne skal anerkjennes for det ansvaret de har. Det vil være uheldig om det åpnes for at en enkeltaktør skal kunne underby lønnen som er satt som minstelønn for alle norske sykepleieren i årets tariffoppgjør for øvrig.

NSF er glade for all den støtten vi har fått fra publikum, politikere og resten av det organiserte arbeidslivet underveis i denne streiken og etter at lockouten ble varslet. Dette har vært en viktig prinsippsak for langt flere enn våre medlemmer, og vi har på ingen måte gitt opp kampen om rettferdige kår for våre sykepleiere i privat sektor!

Anne Vartdal, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Aust-Agder