Annonse:

Forbedret E18 mellom Grimstad og Dørdal

Naturvernforbundet i Arendal har levert en høringsuttalelse til planprogrammet til E18 utbyggingen mellom Dørdalen (Bamble) og Øygardsdalen (Grimstad).
Forbedret E18 bør følges dagens E18-trase både mellom Arendal og Grimstad og forbi Brokelandsheia. En nærmere vurdering av trasevalg og konsekvensene for naturen vil vi komme tilbake til når kommunedelplanene legges ut til offentlig ettersyn på forsommeren 2019.
I denne uttalelsen ser vi på hvordan vegprosjektet står seg som et klimaprosjekt og om planprogrammet kan være en god plan for prosjektet.
Fartsgrense 130 km/t akselerer klimagassutslippene
Planprogrammet legger opp til at hastigheten skal økes til inntil 130 km/t. Utslipp av klimagasser fra kjøretøy øker eksponentielt med økende hastighet. En øking av hastigheten fra 100 km/t til 130 km/t gir en økning av utslippene med 50 %.
Det er kun personbiler og andre lette kjøretøyer som kan utnytte en så høg fartsgrense. Flere vil velge personbil framfor buss. Det er svært ugunstig ettersom utslippene fra en buss ikke er høyere enn for seks personbiler ved samme hastighet. Det blir heller ikke lettere å velge tog.
Arealkrevende veg som gir økte klimagassutslipp
Nye Veier ønsker å bygge 4 felts veg fra Dørdal til Grimstad på tross av at det på store deler av strekningen ikke er trafikkgrunnlag for en 4 felts veg. Denne vegen skal også dimensjoneres slik at det er mulig å kjøre 130 km/t på den. Disse valgene øker klimagassutslippene kraftig i anleggsperioden og kan føre til at vegen vil legge beslag på et 40 – 50% større areal enn nødvendig.
Planprogrammet forutsetter at trafikken på E18 skal øke med 30 % fram til 2022. En økning som Nye Veier burde motarbeide. Busstransport krever mindre plass på vegen og i byene og gir mindre luftforurensning. Vegvesenet regner at en buss erstatter 40 personbiler.
Nye Veiers prosjekt går mot klimaloven og bidrar ikke til å nå 1,50 målet.
I klimalovens § 3 har Stortinget vedtatt at utslippene av klimagass i 2030 skal være redusert med minst 40%. Forbedret E18 mellom Dørdalen og Øygardsdalen slik Nye Veier ser for seg vegen, bidrar ikke til å nå dette målet.
El-biler kan ikke redde Nye Veiers prosjekt. Satsing på “utslippsfrie el-biler” er i global sammenheng en “klimabløff”. Totalregnskapet, inkludert både produksjon og destruksjon av bilene, viser røde tall i miljøregnskapet for el-bilen. De globale klimaproblemene løses ikke med å fylle på med el-biler på norske veier! Selv om el-bilen kan få ned klimagassutslippene fra norsk transportsektor tar elbilen minst like stor plass som en fossilbil både på vegen og i byene. Nye Veiers prosjektet er en subsidiering av klimafiendtlig fossilteknologi
Tidsbesparelsen
Vegvesenet og 1881.no har i dag en snitthastighet på 74 km/t på strekningen. I planprogrammet ønsker Nye Veiers at reisetiden skal reduseres med minst 20 min. Det krever en snitthastighet på minst 105 km/t. Planprogrammets mål kan bare nås for kjøretøyer som er lettere enn 3,5 tonn og kjører uten henger.
Ny E18 og det øvrige vegnettet
Det vil helt sikkert ikke bli kø på forbedret E18, men det kan det bli på det øvrige vegnettet når trafikken skal på og av E18. Særlig om det blir for få og dårlig plasserte kryss. Mye av trafikken på E18 er lokaltrafikk. En uønsket følge av forbedret E18 kan bli at verdifulle bynære grøntområder må brukes til nye lokalveger.
Konklusjon
Planprogrammet har for dårlige mål for disse oppgavene:
• Hvordan redusere forbruket av natur
• Hvordan forbedret E18 skal bidra til at klimalovens § 3 kan følges
• Tilrettelegging for overgang fra personbil til buss og ekspressbuss
• Overgang til bane
• Hvordan trasevalg og utforming og plassering av kryss skal være for å gi bedre lokal trafikkavvikling

Hele høringsuttalelsen kan leses på facebooksiden til Naturvernforbundet i Arendal