fbpx
Annonse:

Fergeleie i Kolbjørnsvik

I dette innlegget skal jeg kun gi fakta om hva som bystyret og kommuneplanutvalget så langt har besluttet om fergeleie på Hisøy. Jeg vil skrive faktabasert, hva jeg mener får vi ta en annen gang. Hensikten er å minne om hvilke vedtak og styringssignaler som foreligger. Mitt innlegg kan kanskje skape et faktagrunnlag for den videre debatt.

Arendal havn KF kjøpte i 2015 Krana med sikte på å bygge ny fergekai der. Havnestyret var tydelig på at Krana best tilfredsstilte de krav som må stilles en fremtidig fergekai som kan betjene el-ferger, fordi området gav plass til fergeleie, p-plasser for bil og sykkel, venteskur og grøntområder.

Den 18. april 2018 la rådmannen fram et forslag om å detaljregulere Krana-Sletta til fergekai. På forhånd hadde berørte fått anledning til å uttale seg om oppstart av reguleringsarbeidet. Rådmannen argumenterte for at Krana var et egnet sted for fremtidig fergekai, men var klar over «at de fleste som bor i Kolbjørnsvik ikke vil at ferjeleiet skal flyttes».

Motstand mot planen førte til at kommuneplanutvalget den 2. mai 2018 avviste ideen om å bygge en ny fergekai på Krana. Protokollen viser at ingen partier stemte for rådmannens forslag.

Et flertall i kommuneplanutvalget foreslo i det samme møtet at den videre regulering ble begrenset til områdets sydlige del, med sikte på at en i det minste kunne legge til rette for veg ned til Krana. Logikken var at uansett hva området skal brukes til så bør det ha en ordentlig veiadkomst.

Høsten 2018 ble det arbeidet med regulering av det lille området i syd. Når saken kom til behandling så ville et flertall i kommuneplanutvalget avvise regulering også av dette avgrensede området. Bystyret ville noe annet i sitt møte den 20. desember i 2018. I bystyret sa 25 folkevalgte ja til en reguleringsplan som gav bedre vei ned til Krana og makeskifte med en innbygger. Flertallet bestod av Ap, KrF, FrP, HP og H (2). Mindretallet ville avvise den avgrensede reguleringsplanen. Mindretallet besto av H (6), V, SV, Sp og MDG.

Det er tid for å oppsummere. Når reguleringssaken startet så handlet den altså om regulering av hele Krana-Sletta, med sikte på å etablere et ferjeleie på Krana, men også grøntareal. Motstand mot ferjeleie på Krana gjorde at et enstemmig kommuneplanutvalg forkastet planen om fergekai på Krana. Den folkelige motstand mot et ferjeleie på Krana var så stor at ikke noe parti i kommuneplanutvalget støttet ideen om å lage et fergeleie der. Slik klargjorde folkevalgte i Arendal at en må finne et annet ferjeleie enn på Krana.

Da gjenstår det å utforske mulighetene i Vika. Noe annet alternativ foreligger ikke i dag.

Dette er bakgrunnen for at rådmannen nå arbeider med en reguleringsplan med sikte på å etablere et framtidsrettet ferjeleie i Vika. Rådmannen har sendt brev til berørte for å få innspill. Når rådmannen har vurdert de innspill som innbyggere sender inn så vil det politiske arbeidet med saken begynne. Det skjer når det foreligger en sak i kommuneplanutvalget.

Atle Svendal

Fergeentusiast og folkevalgt (Ap)