fbpx
skip to Main Content

Kulturen er limet i samfunnet!

Kulturloven som ble vedtatt for noen år siden gir kommunene et tydelig ansvar for kultursektoren, likevel er det ofte kultursektoren som rammes når politikerne skal få alt for stramme budsjetter i balanse.

Et kulturkontor med kompetente ansatte er en viktig ressurs i en kommune. Kultursektorens ansatte skaper viktige og varige relasjoner mellom kommunen og innbyggerne. Kulturkontoret har dessuten kontakt med frivillige lag og foreninger, og er en verdifull støttespiller og samarbeidspartner. Mange lag og foreninger er i realiteten svært avhengig av hjelp og støtte, for eksempel i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd til aktivitetsanlegg.

Kultur kurerer

Kultur er folkehelse! Gjennom kultur – og fritidsaktiviteter tilføres samfunnet og enkeltindividet positive verdier. Samhandlingsreformen legger stor vekt på det forebyggende folkehelsearbeidet. Siden kultur er så viktig for trivsel og helse, er det på tide å anerkjenne kulturlivets betydning for folkehelsen, og satse mer på kultur som ”medisin” mot for eksempel ensomhet og inaktivitet. Ensomhet er blant vår tids største folkesykdommer. Ved å etablere uformelle møteplasser i lokalsamfunnet kan kommunen bidra til at flere mennesker opplever tilhørighet til et miljø. Dessuten utløser kulturaktiviteter kreativiteten i oss, slik at vi kan skape mer, sammen med andre. Et samfunn uten kunst og kultur blir et fattig samfunn. Det er spesielt viktig at barn og unge får tilgang til gode kunstopplevelser, og at de selv får utvikle sine kreative evner, sin fantasi og skaperkraft.

Kulturskolen gir barn og unge muligheter til å utvikle egne ferdigheter og til å glede seg over kunst og kultur. Alle barn og unge må få en reell mulighet til å benytte dette tilbudet. Deltakeravgiften må være lav og det må være stor nok kapasitet til at ingen må vente for lenge.

Den kulturelle skolesekken viktig

Den kulturelle skolesekken gir barn og unge møter med forskjellige kunst og kulturuttrykk. Det er viktig at denne ordningen videreføres og videreutvikles ut fra lokale forhold og kunstnerisk profesjonalitet. Kulturloven ble vedtatt av Stortinget i 2007. Loven gir offentlige myndigheter ansvar for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Alle skal få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Loven skal også sikre et mangfold av kulturaktiviteter, og at alle har tilgang til et profesjonelt kunstog kulturtilbud.

Behold kompetansen på kulturkontoret

Dette ikke går av seg selv, men krever praktisk tilrettelegging. Derfor er det viktig at kulturkompetansen i kommunene ikke forsvinner. Om noen uker er det valg og vil skal velge nye politikere. Da blir det viktig å finne fram til de som ser nytten av erfarne og dyktige kommunalt ansatte kulturarbeidere. Det er flott med frivilllig arbeid, men uten et profesjonelt støtteapparat i kommunen vil den frivillige jobben bli mye tyngre. Du bør spørre politikerne dine hvor mye de vil satse på en sterk og god kultursektor, før de gir dem din stemme. Godt valg.

Irene Rugaas Smørsting
Seksjonsleder
SKKO Fagforbundet Aust Agder

Back To Top