fbpx
skip to Main Content

Til Bystyregruppene til Høyre, Frp, Krf, V, AP, SP, SV og leder av planutvalget

POLITIKK:

Undertegnende organisasjoner ber politikerne i Arendal om å opprette bindende markagrenser rundt sentrumsnære friluftsområder for å hindre at disse områdene blir forringet ved vei, industri og boligbygging. Markagrensen skal fungere på samme måte som markagrensene som er opprettet i f.eks. Oslo og Trondheim. Forslaget er en videreføring av markagrensene som ble lansert i grønnstrukturplanen fra 2004,vedtatt i kommunestyret 2. mars 2005. Se side 19 i planen.

Begrunnelse for forslaget: I grønnstrukturplanen beskrives hensikten med planen på s 3:

1. Det er kommunen som offentlig instans som har de viktigste virkemidlene for å ta vare på og forvalte naturverdier knyttet til grønnstrukturen i byer og tettsteder, gjennom arealplanlegging etter plan og bygningsloven. Strategier for sikring og forvaltning av de grønne verdiene er like viktige som strategier og planer for bolig-og næringsutvikling, veibygging, energiforsyning og avfallsbehandling.

2. Den skal være en premissleverandør til kommuneplanen med hensyn til strategier, politikk og sikring av arealer, og den skal gi grunnlag for valg og prioritering av konkrete tiltak.

Planen understeker at forvaltning av grønne verdier er like viktig som andre plan oppgaver og at planen skal være et styringsverktøy. Men på side fire presiseres det at planen kun er veiledende og ikke bindende for arealbruken.

Spesielt vil vi peke på tilførselsveien fra Krøgenes til nye E18 som dramatisk reduserer kvaliteten på Bymarka og «Forstudie til framtidig transportsystem i Arendal», datert 13.3.2012 som foreslår nye veier til Stoa over Biejordene og gjennom Åsbieskogen. Forstudien nevner ikke en gang at disse veiene vil gå gjennom et svært viktig nærfriluftsområde. Grønnstrukturplanen har ikke fungert som noe godt verktøy etter at den ble vedtatt. Den har ligget glemt i skuffen.

Bystyret bør hindre at nærfriluftsområdene blir forringet. Vi konstaterer at veiledende planer ikke er tilstrekkelig for å bevare de viktige sentrumsnære friluftsområdene. Det er nødvendig med bindende planer hjemlet i plan og bygningslovens § 11-5 og med rettsvirkning etter §11-6.

Vi ønsker at kommunestyret som skal velges i høst, skal ta fatt på arbeidet med å få fastsatt bindende markagrenser. Et første skritt bør være at bindende marka grenser tas med i planstrategien som bystyret skal vedta innen ett år etter bystyret er konstituert, jfr plan og bygningsloven § 11-1.

Toril Borch Terkelsen

Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene

Øystein Svendsen

Interessegruppen Bevar Arendal Bymark

Mirell Kirchner

Naturvernforbundet

Følgende organisasjoner slutter seg til brevet:

Natur og Ungdom

Den norske Turistforening

Willumstad Vel

His Vel

Lauvheia vel

Mariåsen borettslag/ grendelag

Gåsåsen Grendelag

Back To Top