fbpx
skip to Main Content

Sikre kontrollen over strømnettet i Norge

POLITIKK:

Gruppa har bestått av tre personer, og har innhentet opplysninger fra NVE (norsk vassdragsog energidirektorat), OED og fra bransjeorganisasjonene på arbeidsgiversiden, norsk industri og KLP. Konklusjonen fra gruppa er at de ser for seg færre og større enheter, mer privatisering og konkurranseutsetting av virksomheter og outsourcing av fagarbeidere.

EL&IT Forbundet distrikt Agder mener dette vil kunne medføre alvorlige konsekvenser for norsk energiforsyning blant annet ved at:

  • Færre og større enheter som gir grunnlag for mer konkurranseutsetting og privatisering av virksomheter.
  • Skille selskaper fra nettvirksomhetene som skaper mer byråkrati og økte kostnader.
  • Virksomheter sentraliseres, noe som svekker mange lokalsamfunn.
  • Privatisering av virksomheter som svekker beredskapen til energiforsyningen.
  • Virksomheter selges til store utenlandske investorselskaper.

Norske energiverk er hovedsakelig eid av kommuner eller fylkeskommuner. Dette har vært en fornuftig eierskapsmodell med tanke på at det offentlige har hatt styringa på hvordan energiverka skal drives. Samtidig har eierskapet gitt kommuner og den offentlige velferden meget store inntekter. Det offentlige eierskapet har også vært et viktig bidrag for å sikre en god beredskap over hele landet og vært med på å sikre etableringen av mange lokalsamfunn over det ganske land.

Gruppa mener at det må benyttes økonomiske og regulatoriske tvangsmidler, slik som økonomisk og funksjonelt skille for alle selskaper med nettvirksomheten. I tillegg vil de benytte tvungen konkurranseutsetting for tjenestekjøp i nett og økte krav til effektivisering i selskapene.

Det påstås fra gruppa at grunnlaget for nødvendige endringer av eierog selskaps strukturer er manglende kapital til fremtidige investeringer, men det kan vanskelig finnes opplysninger om kapitalmangel blant energiselskapene i Norge. Energibransjen er preget av meget solide bedrifter og egenkapitalen er meget god. Hva gjelder investeringer vil dette uansett eierforhold, måtte finansieres av kundene. Gruppa har ikke fått mandat til å se på kraftproduksjonen, men det skinner gjennom at gruppa mener at hjemfallsretten er et hinder for å få gjennom omfattende strukturendringer og for å få nye eiere av strømnettet.

Selskapsmessig skille mellom nett og andre aktiviteter vil skape unødig mye byråkrati. Dette vil ramme selskapenes effektivitet, samt skape systemer som medfører store kostnader. Gruppa burde heller gått den motsatte veg og skapt et bedre og tettere samarbeid mellom selskapene. Dette ville totalt sett skapt mer effektiv drift av nettet i Norge, og gitt rimeligere tjenester for befolkningen, industri– og næringsvirksomheter.

Lokalsamfunn vil miste et viktig næringspolitisk redskap, lokale aktiviteter, arbeidsplasser og utbytte. Gruppa ivrer for salg og fusjoner, men sier lite om hvem som vil være fremtidige eiere av strømnettet. Med den utviklingen vi har i dagens samfunn så kan dette fort ende opp med at store multinasjonale selskaper eller store utenlandske investeringsselskaper overtar eierskapet til norsk energiforsyning, og som vi ikke aner konsekvensene av. En slik eierskapsstruktur vil svekke kontrollen over norsk energiforsyning.

Konkurranseutsetting, privatisering og eierforhold basert på private og utenlandske investorer vil kunne svekke dagens trygge energiforsyning. Spesielt vil dette kunne berøre beredskap og forsyningssikkerhet. Energiforsyningen må sikres gjennom offentlig eierskap basert på effektive driftsformer, og da vil konkurranseutsetting og privatisering ikke være noen god løsning. En etablering av færre og større enheter vil skape grunnlag for at det blir enklere med utsalg av norsk eierskap til energiforsyningen. En slik utvikling vil ikke være til fordel for den norske befolkning og norsk industriog næringsliv. Vi vil miste styringen over en meget viktig næring i Norge, og være henstilt til hva utenlandske investorer vil med vårt «arvesølv».

Steinar Rasmussen EL&IT distrikt Agder

Back To Top