fbpx
skip to Main Content

Ja til bypark i Åsbieskogen

BYPARK:

I stedet for å anlegge vei gjennom Åsbieskogen, som Vegvesenet har lagt opp til, vil AV legge en vei med både kollektivfelt, sykkelvei og fortau fra E18 til sentrum, med nytt kryss mellom Stoa og Harebakken, ned til Myrene, Strømsbusletta, Dampen og videre til Strømbrua.

Dvs. de vil utbedre eksisterende vei, en løsning som sammenfaller med forslag fra Aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene. En Bypark i Åsbieskogen er som musikk i ørene for oss, og AVs forslag blir billigere enn traséen gjennom skogen. Den har også en rekke andre fordeler, som for eksempel å bidra til næringsutvikling i Myrene-området, samtidig som Åsbieskogen blir skjermet.

Nå håper vi politikerne griper denne sjansen og følger opp, og at Vegvesenet tar signalene.

Vi er svært fornøyd med at AV bruker begrepet «bypark», da dette området er mye mer verdifullt enn en alminnelig liten skau. Ja, vi kaller det Arendals egen Central Park. Åsbieskogen og Biejordene blir omringet av mer og mer bebyggelse og næringsutvikling, og vi må tenke langsiktig byutvikling, 50 år minst. En grønn lunge i sentrumsnær gå/sykkel-avstand vil bli viktigere og viktigere i et stadig mer urbanisert Arendal. Om 50 år vil de som lever prise seg lykkelige over at noen hadde forstand til å bevare denne byparken i Arendal, akkurat som vi i dag er glade for at verneinteressene i sin tid reddet Tyholmen fra rasering.

Vi i Aksjonsgruppa har i løpet av ett år systematisk oppsøkt de politiske partiene i Arendal for å påvirke dem til å bevare Åsbieskogen og Biejordene, spesielt med tanke på å få saken inn i partiprogrammene. I tillegg har vi hatt møter med byplanlegger, kommuneledelse og Vegvesenet.

Vi håper og tror at dette arbeidet har gitt/ gir resultater. Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt har tydelig markert i partiprogrammene sine at de vil verne Åsbieskogen. I Senterpartiets program står det dessuten at: «Arendal skal ha et stort parkområde. Biejordene og Åsbieskogen kan være ett alternativ». Kristelig Folkeparti vil at «en vei gjennom Åsbieskogen går i miljøtunnel». Høyre og Pensjonistpartiet nevner ikke Åsbieskogen i sine programmer men har i møter med oss vært positive til saken. Anders Kylland i FrP har offentlig gått ut i Arendals Tidende og sagt at Åsbieskogen skal vernes. Det ser derfor ut til at det kan bli politisk flertall i Arendal for en bypark i Åsbieskogen. Vi håper at Vegvesenet nå er forberedt på å planlegge en annen trasé enn vei gjennom skogen.

Vi i Aksjonsgruppa, sammen med Interesse gruppen Bevar Arendal Bymark, arbeider også for å opprette en markagrense rundt Arendal som er juridisk bindende. Nå har Arendal Bystyre vedtatt at det i neste valgperiode skal arbeides for etablering av en slik markagrense, og det er veldig gledelig. Vi ser at friluftsinteresser og grønne verdier har fremgang i Arendal.

Nå håper vi at det viktige arbeidet med markagrenser blir fulgt opp i kommunen, og vi vil gjerne bidra aktivt her. Vi ønsker også at grønnstrukturplanen som ble vedtatt av Arendal Bystyre allerede i 2005, blir tatt opp av skuffen og brukt i videre planlegging. Arendals politikere bør nå i friluftslivets år virkelig vise ansvar for de nære friluftsområdene våre.

Aksjonsgruppa for vern av

Åsbieskogen og Biejordene :

Toril Borch Terkelsen (leder), Jørgen Ubisch, Inger Sofie Hagen, Christian Pedersen, Ole Haugerud (styremedlemmer).

Back To Top