fbpx
skip to Main Content

Stalin, helt eller skurk?

KRONIKK:

Putin elsker Stalin. Muligens er dette en av grunnene til at Putin er så opptatt av å vise styrke. Flere mener Stalin var en ond diktator som står ansvarlig for drap på millioner uskyldige menneskeliv. På den annen side har man dem som mener han var en klok leder som ledet Sovjetunionen til en maktposisjon og velstand. Var han en helt eller en skurk? Dette skal vi se på i denne kronikken.

Stalin kom i sin tid med uttrykket «en enorm makt i mine hender», disse ordene skapte uro hos Lenin. Han mente Stalin hadde en utålelig framferd som generalsekretær og han fryktet stillingen som kunne vente denne mannen når han selv døde. Dermed skrev han to brev til partidagen hvor han mente man måtte vende seg bort fra Stalin og heller rette seg mot en etterfølger som var tolerant.

Thomas Hobbes sa menneske er ondt og egoistisk, og trenger dermed en sterk leder for å overleve. Russland i sitt tilfelle hadde nå en sterk leder, men var han en god leder? Før Stalin sitt regime startet hadde allerede Lenin stått for flere endringer i Russland. Blant annet fikk bolsjevikene stor oppslutning blant russerne siden det var de eneste som ønsket Russland ut av krigen. Lederen var Lenin, og han sa blant annet til bøndene, som over lengre perioder hadde vært helt avhengig av en godseier, at om de bare støttet dem så skulle de få egen jord og selv stendig het. Lenin baserte også økonomien på NEP, ny økonomisk politikk, som var markedsøkonomiske prinsipper hvor blant annet små bedrifter kunne eie seg selv. Han innså at staten alene ikke ville klare å bygge opp industrien som var sterkt preget av krigen. Dette stod i stor kontrast til hva som ventet når Stalin tok over.

Makten var det som styrket ham, men også hans største svakhet

Stalins trang og hunger etter makt og kontroll kom til syne i flere situa sjoner.

Blant annet når han skapte et regime i stor kontrast til hva Lenin hadde skapt, blant annet økonomien. Det sovjetiske samfunnet skulle nå følge Stalins planøkonomi. Denne økonomien bygget på en plan fem år frem i tid som skulle følges slavisk. Pris og produksjon var dermed forutbestemt og skulle gjennom de fem årene følge planen uansett mangler og over produksjon. Dette førte selvfølgelig med seg misnøye fra folket. Men, hadde folket noe de skulle ha sagt? Staten var blitt en overstyrer. Alt skulle eies av staten. Diktatur og stalinisme hersket over alle. Men, er man egentlig en leder om man terroriserer og dreper alle som sier imot seg? Stalin var rask til å reagere om han følte seg truet. Maktposisjonen holdt han et hardt grep rundt, og enhver som prøvde å si imot han ble sett på som en trussel. Dette resulterte i at han utførte terror og i flere tilfeller drap på dem han følte seg truet av. Stalin hadde flere menneskeliv på sin samvittighet enn de fleste andre mennesker som kan regnes som diktatorer. Hans frykt for svakhet ble døden for mange mennesker. Han hadde egne metoder for å utrydde det han mente var trusler og imot hans tanker, blant annet arbeidsleirer. Disse leirene kan sammenlignes med Hitler sine konsentrasjons leirer. Flere mennesker døde av forholdene. Leirene var også nesten umulige å kunne komme seg ut av igjen, siden personene raskt fikk en ny dom mens de var i leiren. Dermed fungerte leiren som en vei til døden. Så, vil dette si at man kan snu det Thomas Hobbes sier til at ledere er egoistiske og onde og trenger en sterk befolkning for å overleve?

Vil dette si at Stalin var ondskapsfull? Var han gal, grunnet frykten for å miste makt? Makten var det som styrket ham, men også hans største svakhet. Makt var muligens det som blindet ham for menneskene rundt, det ytre ble som mekanismer. På den andre siden kan makt føre med seg positive virkninger, og kanskje var dette både det som gjorde han til en skurk for noen og en helt for andre?

John Locke sa mennesket er godt, og kan sammen bli enige om noen felles verdier gjennom kontrakter og avtaler. Stalin vil muligens heller stille seg kritisk til et slikt utsagn. Demokrati var ikke noe han opererte med. På den annen side fant mange dette som en betryggende effekt. Det er viktig å ta med i betraktningen at flere mennesker stiller seg uvitne til sitt eget ståsted, og finner det dermed greit å ha et regime hvor det er en sterk leder. Om de selv lever i troen om at det er greit, så krever de heller ikke den ytringsfriheten som krenkes siden den ikke er et savn. Dette vil kunne fungere som en virkelighet slik de så den, og en virkelighet slik den var. Kirkegaards utsagn at om mennesket selv ser på det som en sannhet, selv om det ytre ikke gjør det, så er det fortsatt en sannhet for individet selv. På den annen side var det ikke kun de menneskene som stilte seg upartiske og uvitende som valgte og ikke vende seg imot Stalin, flere mennesker så på ham som en klok leder som førte med seg velstand og makt til Sovjetunionen. Grusomhetene han begikk ble lagt litt lokk på for og ikke snakke ned en eventuell storhetstid. Noe av det som muligens satte positivt rettede spor var måten han klarte å endre samfunnet fra et bondesamfunn til et samfunn mer likt vesten, om man ser bort ifra måten dette ble gjort på. Planøkonomien førte også med seg positive virkninger.

Skole og utdanning fikk også en betydelig utvikling. Dermed kan man snakke om stalinismens dobbelte ansikt. I følge Gadamer bærer alle mennesker med seg bagasje, hva besto noe av Stalins bagasje av og hadde den muligens innvirkning på hvordan han handlet og tenkte?

Stalin ble født i Gori i Georgia. Han kom ikke fra en velstående og mektig familie, tvert imot heller det motsatte. Hans barndom fortelles som sterkt preget av omsorgssvikt.

Kanskje hadde ikke historien bestått av Stalin om ikke det hadde vært for en hard og følelsesløs far? På den annen side har et menneske muligheten til å endre seg gjennom livet, så kanskje ville Stalin blitt den diktatoren han ble selv om han kom fra en velstående og kjær familie. Tanken om Stalin som helt eller skurk er dermed et spørsmål basert på tolkning. Likevel, kan det være skummelt om Putin fremdeles holder frem å hylle Stalins lederskap i Russland.

Back To Top