fbpx
Annonse:

Barnefattigdom i Arendal

1757 barn under 18 år, bor i husholdninger med lavinntekt i Arendal.

Kommunene skal legge til rette for å minske forskjellene mellom barn, den økende graden av barnefattigdom over hele landet er bekymringsverdig. Vi vet at disse barna har økt risiko for psykiske helseproblemer, å droppe ut av skolen og å bli arbeidsledig.
Fattigdom kan gi en følelse og opplevelse av ensomhet og utenforskap. Noen barn får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og bursdager andre jevngamle deltar på, og det finnes skoleelever som må gå hjem når de andre elevene fortsetter dagen på SFO.
Barnetrygden er i utgangspunktet en universell stønadsordning som går uavkortet til alle barnefamilier. Helt fra 1946 har barnetrygden vært basert på at alle barnefamilier, uavhengig av inntekt, skal motta barnetrygd.
Likevel ser vi at ikke alle barnefamilier får utbetalt barnetrygd. I dag er det opp til kommunene å avgjøre om vi vil regne med barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad.
Det er store forskjeller på hvordan dette praktiseres av ulike kommuner i Norge. Oslo, Sarpsborg, Eidsvoll og Bergen er eksempler på kommuner som holder barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, det gjør ikke i Arendal i dag.
De kommunene som regner barnetrygden som inntekt utbetaler i utgangspunktet et lavere beløp i sosialhjelpsstønad til den enkelte familie.
Effekten av dette er at det egentlig universelle godet blir omvendt behovsprøvd, fordi de som utgangspunktet trenger den mest ikke får den.
Spørsmål til ordføreren og bystyret:
Er dere enig med SV i at dagens praksis, der man i realiteten tar barnetrygden fra de som trenger den mest, er urettferdig?
Er dere enig med SV i at dette er en praksis Arendal kommune må gå bort fra, for å sikre at barn fra fattige familier ikke blir mer sårbare enn de allerede er?
Amina Bitar
Arendal SV