fbpx
skip to Main Content

Arendal kommune må følge norsk lov

Bystyresak 203/15 om «Forskrift om adferdsregler på turveier på Hove, Rykene og Sandnes» er et eksempel. Rådmannen forslag til vedtak var ikke i samsvar med Friluftsloven.

«Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes» heter det i den 1000 år gamle Frostatingsloven. Selv om loven bare gjaldt i Trøndelag, regnes dette fortsatt som grunnleggende i hele Norge: Politiske og administrative vedtak og tiltak må ha hjemmel i lov. Regelen brytes dessverre ikke sjelden i Arendal.

Saken om organisering av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) – om ULOBA bl.a. – høsten 2014 er et annet tilfelle. Da var det «Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne» som ikke ble fulgt. Det gjaldt rett til brukermedvirkning. At det dessuten var flere andre mer enn tvilsomme sider i forløpet av saken velger jeg ikke å gå inn på her. Det er ikke vanskelig å finne andre eksempler.

Det samme – feil i saksbehandlingen i forhold til lovkrav – var bakgrunnen for Senterpartiets forslag i sak 203/15 i Arendal bystyres møte 19. november 2015.

Saken gjaldt begrensning i allemannsretten – rett til fri ferdsel i utmark – som vi alltid har kunnet glede oss over her i landet. I saker som gjelder dette er det alltid bra med et godt samarbeid mellom grunneiere og kommuner.

Nå ble det foreslått et forbud mot hesteridning på turveier. Noen synes hestene er for store, kanskje at de setter for mye spor eller at det er for mye møkk etter dem. Om dette er rimelig grunn til et forbud eller ikke, er nå ett spørsmål. Hesteinteresserte har også sine rettigheter.

Det andre og viktigere poenget er, som påpekt ovenfor, at alle saker må behandles forsvarlig. Lovens § 2 krever i dette tilfellet at grunneier eller den som har bruksrett samtykker til reglene. Å sende et forslag på høring og deretter vurdere innspill som kommer, er ikke å skaffe seg samtykke. Samtykke var altså ikke innhentet.

Senterpartiets forslag ble vedtatt i Bystyret mot 17 stemmer (AP og SV). 22 folkevalgte (alle de øvrige partiene) stemte for følgende:

«Saken sendes tilbake til rådmannen for ny forberedelse. Nødvendig samtykke fra             grunneiere og brukere innhentes, se Friluftsloven § 2 andre avsnitt, første ledd.»

Agderposten valgte å nevne dette så vidt det var i papirutgaven dagen etter og kalte det et forslag om utsettelse. Det ser ut til at redaktøren ikke ville ha frem hovedpoenget, nemlig at vedtaket var et pålegg til rådmannen om å forberede saken korrekt og i samsvar med lovens krav. Lokalavisen burde være opptatt av et så viktig spørsmål.

Rådmannen skjønte det og spurte fra talerstolen om det var slik at jeg mente at kommunen burde leie inn ekstern juridisk kompetanse. Heldigvis kan flertallet blant politikerne både lese og forstå vanlig norsk. Friluftsloven § 2 er egentlig ganske enkel. Jeg kunne derfor, ikke uten en viss ironi, avstå fra et slikt forslag. Men jeg valgte å minne om BPA-saken, der jeg selv måtte skaffe habil advokat.

Målsettingen må i det minste være at aktuelle lover og forskrifter følges i alle saker.

Senterpartiet stiller seg bak dette kravet – og vil også alltid arbeide for både grunneeiernes og allmennhetens interesser og rettigheter.

Olaf Bakke
Medlem i Arendal SP
1. vararepresentant til kommunestyret.

Back To Top