fbpx
Annonse:

Arendal Arbeiderparti ønsker naturcamping på Hove

Det som har skjedd i Hovesaken har fått mye oppmerksomhet helt siden saken kom i mediene senhøsten 2018. Arbeiderpartiet har hatt en sentral rolle i utviklingen av saken, og nylig har partiets representantskap, basert på innspill fra partiets medlemmer, landet sin strategi for utviklingen av campingområdet. Arendal Arbeiderparti ønsker en naturcamp på Hove.

I ettertid er det lett å se at saken fikk en dårlig start. Dette fordi styret valgte hemmelighold. Valget om å kun konsultere utvalgte folkevalgte, i stedet for at HDU-styret konsulterte hele bystyret, var feil. Dette hemmeligholdet er beklaget av alle berørte. Men så kom saken til de folkevalgte, som var generalforsamling for HDU, og hvor det ble gjort flere viktige grep utover våren 2019.

 Det første Arbeiderpartiet gjorde var å kjempe mot salg av hytter til tredjepersoner inne på campingen. Vi mente at alle hytter på campingen måtte eies av kommunen eller selskaper som kommunen har en eierandel i. Det første store slaget i saken for Ap handlet derfor om å unngå privatisering av campingområdet. Dette slaget vant Ap, og den opprinnelige avtalen mellom HDU og Canvas Hove ble reforhandlet etter de krav som Ap stilte. Vi fikk forhindra unødvendig ny privatisering av campingen våren 2019.

 Et annet krav som Ap stilte, var at området må reguleres av kommunen, og ikke i regi av Canvas Hove. Dette var et krav mange partier sto bak. Det ble tidlig klargjort at kommunen skulle være førende for reguleringsplanen og at det skulle være en åpen reguleringsprosess. En åpen prosess, med brei deltakelse, er viktig fordi saken var prega av lukkethet og til dels hemmelighold i den første fasen.

 Når det gjelder bruk av campingområdet har Arbeiderpartiet vært tydelig, og vi har laget følgende punkter som partiet har handlet etter helt siden saken startet i 2018:

 1) Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas

2) Allmennhetens tilgang til området skal styrkes

3) Eksisterende og framtidige tiltak skal ikke innebære privatisering av området

4) Utleiehytter og andre installasjoner skal være i kommunal eie

5) Hytte- og campingparkering må ikke belaste de offentlige parkeringsplassene

6) Det reguleres inn areal til campingvogner og bobiler i Hove-området, dog på en slik måte at pkt. 1, 2 og 3 likevel ivaretas.

 I juni 2019, før den ordinære generalforsamlingen, tok Ap initiativ til å oppløse aksjeselskapet HDU. Målet var å re-kommunalisere det og legge driften under kulturenheten eller Arendal eiendom. Dette fikk Ap ikke flertall for i bystyret.

 I generalforsamlingen for HDU i juni 2019, valgte vi da å fornye styret. Ap ønsket at selskapet ble trukket nærmere det politiske miljøet og ønsket en styreleder med politisk forankring. Vi ønsket å skifte ut tidligere styreleder. Ny styreleder ble Aps Morten Kraft, fra bystyrets klart største parti.

 Arbeidet med reguleringsplan ble igangsatt i juni 2019. Det er gjort et omfattende kartleggingsarbeid med fokus på landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. Naturen er kartlagt gjennom en sårbarhetsanalyse, og det er gjort en konsekvensutredning om naturmangfold.

 Hovedproblemstillingen i bystyresaken torsdag 5. mars er å avklare hvilket formål campingområdet på Hove skal reguleres til. Rådmannen har utredet tre alternativer; full camping på hele området, camping light med en grønn korridor gjennom området og LNF. Aps representantskap behandlet 25. februar saken, og basert på innspill fra partiets medlemmer, vedtok de følgende politikk for Aps bystyregruppe i reguleringen av det opprinnelige campingområdet:

 «Arendal Arbeiderparti har tidligere vedtatt – og mener fortsatt – at naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas, at allmennhetens tilgang til området skal styrkes og at området ikke skal privatiseres. Eksisterende hytter skal være i kommunal eie, eller eies av selskap som kommunen har eierinteresser i.

 Reguleringsplanen skal tilrettelegge for følgende:

 På området etableres det en naturcamp (moderat versjon alternativ 1B), hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter, lages vei til bobiler eller tillates tradisjonelle campingvogner.

Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Aktiviteter må tilpasses fuglelivet og øvrig biologisk mangfold. Det skal være grønne siktsoner/korridorer i området. Det må ikke bygges installasjoner for overnatting i 100-metersbeltet.

Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Personer som overnatter må ikke fortrenge allmennhetens mulighet til å sette en bil fra seg mens de går tur mv.

Bobiler og campingvogner bør en finne plass til i leiren, altså utenfor det opprinnelige campingområdet.»

 Når det gjelder aktiviteter på Hoveodden og i strandsonen er det Raet nasjonalparks styre som vil bestemme hva som er lov og hva som ikke er lov. Erfaringene så langt er at det er ganske stramme rammer for hva som tillates i nasjonalparken. Ap mener at det bør sikres gratis aktiviteter eller aktiviteter til en moderat pris slik at alle innbyggere kan få fine opplevelser på Hove.

 Sammen med KrF, SP og V fremmet Ap i kommuneplanutvalget et forslag som i stor grad samsvarer med Aps utgangspunkt. Dette vil vi også fremme i bystyret, og vi håper på å få flere med på dette slik at reguleringsprosessen kan starte. Da vil vi være et sted nærmere at campingen på Hove gjenoppstår som et flott tilbud til hele byens befolkning, samtidig som den, med utgangspunkt i våre premisser, på en skånsom måte sameksisterer med nasjonalparken rundt.

 V/Nina Jentoft, Cathrine Krogstad Hansen og Vanja Grut, bystyrerepresentanter Arbeiderpartiet