fbpx
Annonse:
Arkivfoto Fra 8.mars-tog I Arendal.
Arkivfoto fra 8.mars-tog i Arendal.

110 år med kvinnedager – 8. mars 2020

Den internasjonal kvinnedagen 8. mars har sin opprinnelse i sosialistisk kvinnebevegelse og kamp for kvinners stemmerett. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Over hele verden brukes dagen til å rette søkelys mot kvinners rettigheter og kampsaker, og ikke minst også for å feire kvinners prestasjoner sosialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok “The Beijing Declaration and Platform for Action”. Beijing-plattformen var den mest progressive plattformen for kvinners rettigheter og likestilling som hadde blitt vedtatt.  Plattformen har blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet.  Etter Beijing-plattformen har det blitt gjennomført statusrapport hvert 5. år. Og nå 25 år etter, legger FN inn et ekstra trykk, der de særlig unge stemmer løftes fram.

Temaet for årets kvinnedag er «Jeg er generasjon likestilling og realiserer kvinners rettigheter» [I am Generation Equality: Realising Women’s Rights], og spiller på det fakta at det er dagens unge som vil være de første som har muligheten til å oppleve reell likestilling.

Likestilling er og så tatt inn som mål nr. 5 av FNs 17 bærekraftsmål som skal oppfylles innen 2030:

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter ved å

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

 

Arendal og Arendal-Grimstad Soroptimistklubber, tilhører Norgesunionen av  Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner . Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34 000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC.

Soroptimister arbeider aktivt og prosjektbasert for å styrke kvinner og barns stilling, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner. Likestilling er en menneskerett og en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Å styrke kvinner og jenter øker økonomisk velstand for alle, gir bedre helse og skaper mer fredelige og stabile samfunn. Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning. Våre klubber har samarbeidet om vårt fortellerteater «Valgt det…»,  som setter fokus på menneskehandel som vår tids slaveri. Fortellerteateret er vist for videregående skoler på Sørlandet, og på kulturhuset i Arendal og Grimstad.

Vi er også engasjert med mentorprogram for ikke-etniske norske kvinner med høyere utdanning, for å gjøre dem mer forberedt på det norske arbeidsmarkedet og norsk væremåte.

I tillegg støtter vi Prostitusjonstiltaket i Kristiansand og leverer gaver «nødvendighetsartikler», sokker, luer, sjal/skjerf, ullundertøy, pyjamas til mulige ofre for menneskehandel. Liv Bente Sunde, spesialsykepleier og sexolog, har jobbet med de prostituerte og rusmisbrukere i 15 år, og samarbeider med kriminalitetsforebyggende koordinator i kommunen. Omfanget av prostitusjon på Sørlandet er formidabelt, og vi oppfordrer våre politikere til å støtte alle som arbeider for å redusere denne virksomheten.

110 år med kvinnedager er mange år, og vi håper at dagens unge vil oppleve mer likestilling mellom kjønnene i deres levetid.

 

Arendal soroptimistklubb           Arendal-Grimstad soroptimistklubb

leder                                                    leder

Marianne Kalleberg                       Kari Huvestad og prosjektleder for Menneskehandel Eva Wiksén Næser